အရည္အခ်င္းျမင္႔ဘြဲ႔ရမ်ား ျဗိတိန္တြင္ က်ဆင္း

ကမၻာ႔စီးပြားေရး ျပိဳင္ဆိုင္မွႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးျမင္႔ ဘြဲ႔ရမ်ား ထုတ္လုပ္မွႈျပိဳင္ပြဲတြင္ စက္မွႈဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားေနာက္၌ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ အမ်ားၾကီး ျပတ္က်န္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး ဆာေဗးက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိန္ဘြဲ႔ရမ်ား အရည္အခ်င္းမွာ အုိအီးစီဒီအဖြဲ႔၀င္ႏိိုင္ငံမ်ား(Organization for Economic Cooperation and Development) ျဖစ္သည့္ ဖင္လန္ႏွင္႔ နယူးဇီလန္တို႔ေနာက္ တတိယေနရာတြင္ ရွိခဲ႔သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိုအီးစီဒီ ပညာေရးစာရင္းအင္းအရ ျဗိတိန္သည္ ဖင္လန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ နယ္သာလန္၊ ဂ်ပန္၊ အိုင္ယာလန္တို႔ေနာက္ ၁၄ ေနရာအထိ ဘြဲ႔ရအေရအတြက္ က်ဆင္းသြားခဲ႔သည္။

အဓိက ဘြဲ႔ရ က်ဆင္းရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးအတြက္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ ၂၅ ရာခိုင္ႏွႈန္းအထိ ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ႔ခ်မွႈ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ၀င္ခြင္႔ေၾကးျမင္႔မားမွႈ၊ က်ဴရွင္စရိတ္ႏွင္႔ ဘြဲ႔ရျပီး အခြန္တိုးေကာက္မွႈမ်ားေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ေရွ႕ဆက္ျပီး အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးအတြက္ ျဗိတိန္အစိုးရအေနႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈ ဆက္မလုပ္လွ်င္ ကမၻာေက်ာ္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားအဆင္႔မွ ေနရာဖယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

သတင္း Reuters

Powered by Bullraider.com