ေက်ာင္းဆရာမ်ား အဖြဲ႔ ပါကစၥတန္ ေရၾကီးမွႈ ကူညီ

ပါကစၥတန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔ႏွင္႔ Educational International တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ဩဂုတ္လ လဆန္းပိုင္း တြင္ စတင္ခဲ႔ေသာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ အၾကီးမားဆံုး ေရၾကီးမွႈဒဏ္ ခံရသည့္ အိုးအိမ္မဲ႔ ပညာေရး၀န္ထမ္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင္႔ ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ပံ႔ပိုးေပးခဲ႔သည္။

လူသားခ်င္းစာနာမွႈ အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အေရအတြက္မွာ ၁၀၀၀၀၀ နီးပါးရွိသည္။ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ယာယီ ဒုကၡသည္စခန္း အျဖစ္ ဖြင္႔ထားရျပီး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလွ်င္ လူ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ ေသဆံုးသူမ်ားမွာ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိခင္မ်ားႏွင္႔ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား ျဖစ္သည္။ သမိုင္း၀င္ ေရလႊမ္းမိုးမွႈ ကပ္ေဘးေၾကာင္႔ လူ ၆ သန္းခန္႔ အိုးအိမ္မဲ႔ျပီး၊ သန္း ၂၀ခန္႔ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရသည္။ အစလမ္ႏြန္း ဆိုေသာ ေက်ာင္းဆရာမွာ သူ႔ကေလး သံုးေယာက္ ေရနစ္ေသဆံုး ခ႔ဲရျပီး၊ က်န္တစ္ေယာက္မွာ ၀မ္းရာဂါ ျဖစ္ပြြားေနသည္။

ေရလႊမ္းမိုးမွႈေၾကာင္႔ ပါကစၥတန္ တစ္ႏိုင္လံုး စိုက္ပ်ဳိးေျမ ၁၄ ရာခိုင္ႏွႈန္း (လယ္ေျမဧက ၇.၉ သန္း) ပ်က္ဆီးခဲ႔သည္ဟု ကုလသမၼဂ စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႔က ေျပာဆိုသည္။

ပါကစၥတန္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား သမဂၢ အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းသံုးဖြဲ႔သည္ EI ႏွင္႔အတူ ပူးေပါင္းျပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ဖြင္႔ျပီး ယာယီတဲမ်ား ထိုးေပးျခင္း၊ ေဘးဒုကၡမွ နာလန္ျပန္ထေရးအတြက္ ေဒသ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆရာဆရာမမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေသက္သံုးေရ၊ အစားအစာႏွင္႔ ေနစရာ ရရွိေရးအျပင္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ေက်ာင္း ၅၀၀၀ အတြက္ အေရးအေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္။

သတင္း EI, CNN

Powered by Bullraider.com