တရုတ္ ေဒါက္တာမ်ား ေမြးထုတ္ျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ႔သို႔ပင္ တရုတ္ျပည္သည္လည္း Ph.D ေဒါက္တာမ်ား ေပါေပါေသာေသာ ေမြးထုတ္ေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ သုေတသန နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အေကာင္းဆံုး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား မဟုတ္ေသးေၾကာင္း China Daily သတင္းစာက ေဖာ္ျပသည္။

မၾကာခင္က Ph.D ၄၇ ေယာက္ကို ၾကီးၾကပ္ေနေသာ ေဒါက္တာတစ္ေယာက္ကို သတင္းေထာက္မ်ားက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၾကည့္ရာ မ်ားျပားလွေသာ သူ Ph.D တပည့္မ်ား နာမည္ကို သူမမွတ္မိေၾကာင္း၊ သူၾကီးၾကပ္ေပးခဲ႔ေသာ စာတမ္းေခါင္းစဥ္မ်ား သူမသိေတာ႔ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အတန္းမလာလို႔ သူအတန္းထဲမွ ထြက္ခဲ႔ရတဲ႔ေန႔ေတြမ်ားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

၂၀၀၀ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ Ph.D အေရအတြက္မွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏွႈန္း မ်ားျပားလာေၾကာင္းႏွင္႔ ဖြံျဖိဳးျပီး အိုအီးစီဒီ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၁၀ ရာခို္င္ႏွႈန္း ပိုမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ Ph.D အေရအတြက္ ေဖာင္းပြေနေသာ္လည္း ေဒါက္တာ တစ္ေယာက္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္း အဆင္႔အတန္းကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစအတြက္ Ph.D ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းခံရသူ ၆၂၀၀၀ ရွိျပီး တရုတ္သည္ ကမၻာ႔ နံပါတ္တစ္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ အပ္ႏွင္းသည့္ တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တရုတ္အစိုးရႏွင္႔ တရုတ္တကၠသိုလ္မ်ားအဖို႔ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရည္အခ်င္းထက္ အရည္အတြက္ကို ဆက္လက္ ဦးစားေပးေနရမည္ဟု သတင္းစာ ေခါင္းၾကီးမွ ေရးသားထားသည္။

သတင္း China Daily

Powered by Bullraider.com