ေယာက္်ားလ်ာ စံုတြဲရဲ႕ ၄ႏွစ္သမီးကေလး ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔မရ

အေမရိကန္ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ပုဂၢလိက ဘာသာေရး ေက်ာင္းတစ္ခုက ေယာက္်ားလ်ာစံုတြဲမွ မူၾကိဳလာ အပ္သည့္ ၄ႏွစ္သမီးငယ္ကို ခရစ္ယန္ယံုၾကည္ခ်က္ သန္႔ရွင္းေစဖို႔ အေၾကာင္းျပျပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ေယာက်ၤားလ်ာစုံတဲြႏွင့္ သူုတိ႔၏ ေလးႏွစ္သမီးေလးပုံ (CNN)

တကၠဆက္ျပည္နယ္ ဘဒ္ဖို႔ျမိဳ႕ ဒါလက္စ္ရပ္ကြက္ရွိ St. Vincent’s Cathedral School ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ခရစ္ယာန္လက္ထပ္မွႈအပါ၀င္ တရား၀င္လက္ထပ္မွႈမွ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေနသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္မို႔ ယခု ၄ ႏွစ္သမီး အိုလီဗီယာ ဟယ္ရစ္ဆန္ ကို မူအရ ျငင္းပယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

St.Vincent’s ေက်ာင္းသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ခရစ္ယာန္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ မိန္းမလ်ာႏွင္႔ ေယာက္်ားလ်ာမ်ား အခြင္႔အေရးကို ျငင္းပယ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ျပီးခဲ႔သည္ႏွစ္က မိန္းမလ်ာျဖစ္သူ မူၾကိဳေက်ာင္းဆရာ အလုပ္ေလွ်ာက္ခြင္႔မရွိျခင္း၊ လက္မထပ္ဘဲ ကိုယ္၀န္ရရွိသူ ေက်ာင္းဆရာမအား ေက်ာင္းမွထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ခြ်င္းခ်က္အေနျဖင္႔ လင္မရွိမိခင္ (single mother) မ်ားရဲ႕ ကေလးမ်ားအတြက္ ျပႆနာမရွိဟု ဆိုသည္။

၄ ႏွစ္သမီး အိုလီဗာ မိခင္က ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ ဖခင္အမည္ မျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင္႔ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင္႔ ဆက္ဆံေနထုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ ကေလးကို ေက်ာင္းအပ္လက္မခံေၾကာင္း စီအင္အင္သတင္းဌာနကို ေျပာျပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ခရစ္ယာန္စာသင္ေက်ာင္းကိုယ္တိုင္က သမၼာက်မ္းစာ အေျခခံျဖစ္တဲ႔ “သင္႔အိမ္နီးနားျခင္းကို ၾကင္နာခ်စ္ခင္ပါ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေလးေတြကို ခ်စ္ၾကပါ” ဆိုသည့္ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာေၾကာင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္။

သတင္း CNN

Powered by Bullraider.com