ပညာေရးအသံုးစရိတ္ထက္ စစ္ေရးအသံုး စရိတ္ ေလွ်ာ႔နည္းရမည္

၂၀၁၁ ထိုင္းဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ ဘတ္ေငြ ၂.၀၇ ထရီလီယံ ထဲမွ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၇၀ ဘီလီယံသာ သံုးစြဲသင္႔ေၾကာင္း ဘတ္ေကာက္ပိုစ္႔ သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘာ္က အၾကံျပဳသည္။ ထိုေငြ ပမာဏမွာ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ ၈% ႏွႈန္းႏွင္႔ ညီမွ်ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဘတ္ဂ်က္ကို လက္ခံရရွိသည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအနက္ နံပါတ္ (၄) အဆင္႔ ေနရာတြင္သာ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ အသံုးစရိတ္ကို ဘတ္ေငြ ၄၀၀ ဘီလီယံ အျဖစ္ သတ္မွတ္လ်ာထားသင္႔ျပီး၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႕ အထက္မွာ အျမဲရွိရမည္ဟု ဆိုသည္။ ျပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္ အမ်ဳိးသား ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မွႈတြင္လည္း ပညာေရးက ထိပ္ဆံုးမွ အမ်ားဆံုးလက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ ဆက္လက္ ထိန္းထားရမည္ဟု ဆိုသည္။ အနာဂါတ္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွာ ပညာေရး ရင္းႏွီးျမွႈပ္ႏွံမွႈအေပၚ လံုး၀မူတည္ေၾကာင္း နံပါတစ္ေနရာရွိရမည္။

သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္အတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၇၀ ဘီလီယံသည္ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ ဘတ္ေငြ ၇၀ ဘီလီယံထက္ ပိုမ်ားေနသည့္အတြက္ အျငင္းပြားစရာမ်ား ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

သတင္း Bangkok Post

Powered by Bullraider.com