မိမိအိပ္ေထာင္ထဲမွ စိုက္ထုတ္ကာ စာသင္ ၾကားတဲ့ဆရာမ်ား

ကေနဒါႏိုင္ငံ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္  တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၅၃ ေဒၚလာကို မိမိ အိပ္ေထာင္ထဲမွ စိုက္ထုတ္ကာ စာသင္ၾကားရာတြင္ အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း ဆရာမ်ားသမဂၢ၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကေနဒါ ဆရာသမဂၢ CFT ဥကၠဌ ဖိုရမ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ စစ္တမ္းခ်က္ႏွင့္အတူ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေမရီလူ ဒြန္နယ္လီက ယခုကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ပညာေရး ဘဏ္ဂ်က္ေငြ သံုးစြဲမႈ မလံုေလာက္တဲ့အတြက္ အျခားနည္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေနၾကရဆိုတာကို သက္ေသျပတာပါပဲ”။

“ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးမွာ ရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြဟာ ကိုယ့္ေငြ ကိုယ္စိုက္ျပီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ၾကိဳးစားေနရတာပါ”

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္က အလားတူ စစ္တမ္းတြင္ ၃၄၄ ေဒၚလာသံုးစြဲခဲ့ျပီး မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာမ်ားမွလည္း စိုက္ကူခဲ့ၾကရသည္။

သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရံပံုေငြရရွိရန္အတြက္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား၊ အလွဴခံျခင္းမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္တို႔ကို ေကာက္ခံျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကရေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးသတင္း

Powered by Bullraider.com