အဂၤလန္ တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ား အလုပ္ျပဳတ္ ေတာ႔မည္

အဂၤလန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင္႔ ပညာေရး ၀န္ထမ္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာသည္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ၂၅ ရာခိုင္နွႈန္း အျဖတ္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ အလုပ္ျပဳတ္ဖို႔ မ်ားေနသည္။ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ရာထူးေနရာေပါင္း ၂၂၅၈၄ ေလွ်ာ႔ခ်ပစ္ဖို႔ ရွိေနသည္ဟု ဘီဘီစီ သတင္းဌာနက ဆိုသည္။

ရလာဒ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အရည္အေသြး ခ်က္ခ်င္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ျပီး၊ အဂၤလန္မွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ စီးပြားရွာ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ား အထိပါ သြယ္၀ိုက္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အကယ္ဒမစ္ ၀န္ထမ္း ၁၀၁၆၃ႏွင္႔ အိုင္တီ နည္းပညာ၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ေက်ာင္းသား ပညာေရး အၾကံေပးအဖြဲ႔ အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း ၁၂၄၂၁ တို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ဖို႔ ရွိေနသည္။

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကေတာ႔ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္မွႈ အက်ဳိးဆက္မွာ အလြန္ဆိုးရြားလွေၾကာင္း၊ အဂၤလန္ ပညာေရးမွာ တရုတ္ႏွင္႔ အိႏၵိယတို႔ ပညာေရးႏွင္႔ ႏွဳိင္းယွဥ္လွ်င္ပင္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢမ်ားက ေျပာဆိုလာၾကသည္။

သတင္း BBC

Powered by Bullraider.com