အာဆီယံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၁၅၉ ခုအထိ ရိႇလာေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ ယင္းသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ ဖြင့္လႇစ္ သင္ၾကား ေပးေနေသာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၏ အေရအတြက္ စုစုေပါင္းသည္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးရႇိ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္ ၁၅၉ ခုတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ လက္ေအာက္ရိႇ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၁၃၉ ခု၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိႇ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၂၀ ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား အရည္အေသြးႏွင္႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား အရည္အခ်င္းမွာေတာ႔ အာရွတြင္ အညံဖ်င္းဆံုး ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ၁၉၈၈ ခုႏႇစ္က တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၃၃ ခု ရိႇခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အင္အားမႇာ ၁၃၈၈၃၁ ဦး ရႇိခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ အင္အားမႇာ ၆၅၂၅ ဦး ရႇိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္အေရအတြက္မႇာ ၁၃၉ ခုထိ ရႇိလာခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အင္အားမႇာ ၅၀၀၈၀၇ ဦး ရႇိလာေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာ ဆရာမ အင္အားမႇာလည္း ၁၄၉၉၂ ဦး ရႇိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အစိုးရ အေနႏွင္႔ တကၠသိုလ္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ေနေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ အဆင္႔တန္းဟု ယူဆရမည့္ အရာ တစ္ခုမွ မရွိဟုလည္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ ဆရာမ်ားက ဆိုသည္။

တကၠသိုလ္၊  ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္အမ်ားစုမႇာ ရန္ကုန္တိုင္းႏႇင့္ မႏၲေလးတုိင္းတို႔တြင္ တည္ရႇိၾကၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူႏႇင့္ ဆရာ ဆရာမ အင္အားမႇာလည္း အမ်ားဆံုး ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။ အ

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ၀န္ ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏႇင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေအာက္ရႇိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၃၂ ခုရႇိေနၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ရႇိ တကၠသိုလ္ႏႇင့္ ေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၁၂ ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးတည္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ႏႇင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ား လက္ေအာက္ရႇိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏႇင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္ အေရအတြက္မႇာ ၂၈ ခု ထိရႇိၿပီး သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီး ဌာနလက္ေအာက္ရႇိ တကၠသိုလ္ႏႇင့္ ေကာလိပ္အေရအတြက္ ၁၄ ခုရႇိၿပီး အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

တကၠသိုလ္အမ်ားစုတြင္ ဘာသာရပ္အသစ္မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားေပးႏုိင္မႈ ရႇိလာၿပီး ဘာသာရပ္အခ်ဳိ႕တြင္ သင္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အင္အားထက္ ဆရာဆရာမ အင္အားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ဟု သိရသည္။

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ ဆရာ ဆရာမအင္အား (၁၉၈၈)

၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
ပညာေရး ၅၆၃၈
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၂၉၆
က်န္းမာေရး ၅၉၁
စုစုေပါင္း ၆၅၂၅
တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ ဆရာဆရာမ အင္အား (၂၀၀၉)

၀န္ႀကီးဌာန

အေရအတြက္

ပညာေရး

၁၁၅၄၆
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၇၁၂
က်န္းမာေရး ၂၇၃၄
စုစုေပါင္း ၁၄၉၉၂

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ ေက်ာင္းသားအင္အား (၁၉၈၈)
၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
ပညာေရး ၁၃၄၃၂၅
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၇၀၆
က်န္းမာေရး ၃၈၀၀
စုစုေပါင္း ၁၃၈၈၃၁

တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမႇ ေက်ာင္းသားအင္အား (၂၀၀၉)
၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
ပညာေရး ၄၇၃၁၂၈
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၆၇၉၂
က်န္းမာေရး ၂၀၈၈၇
စုစုေပါင္း ၅၀၀၈၀၇

၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ အေရအတြက္ (၁၉၈၈)
၀န္ႀကီးဌာန အေရအတြက္
ပညာေရး ၂၇
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ
က်န္းမာေရး
စုစုေပါင္း ၃၃

၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ အေရအတြက္ (၂၀၁၀)
၀န္ႀကီးဌာန
အေရအတြက္
ပညာေရး ၆၄
သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာ ၆၀
က်န္းမာေရး ၁၅
အျခား ၂၀
စုစုေပါင္း ၁၅၉

ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း

Powered by Bullraider.com