မူလတန္းပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ထက္ဝက္ခန္႔ စာေရး စာဖတ္မတတ္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရဟုဆို

http://www.thetimes.co.uk/tto/multimedia/archive/00081/secondary_schools_01_81118c.jpg

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မူလတန္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ စာေရးစာဖတ္ မတတ္ဘဲ အတန္းတက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ခံေနၾကရေၾကာင္း၊ မူလတန္းတက္သည့္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အထက္တန္းပညာေရးကို ဆက္သင္ႏိုင္မည့္ အဆင့္မီေၾကာင္း သုေတသီမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို The Independent သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤလန္ရွိ နာမည္ႀကီး မူတန္းေက်ာင္းေပါင္း ၆၆၅ ေက်ာင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအေကာင္ထည္ေဖာ္ေနသည့္ ပညာေရးအဆင့္သည္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီး နစ္ဂစ္က ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္စရာ ျမင့္မားလာၿပီဟု ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ အစိုးရပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထက္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ဟု GOV.UK ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂၤလန္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းပညာကို တက္ေရာက္သင္ယူေနသည့္ ကေလးေပါင္း ၂ သိန္းခန္႔ အနက္မွ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္သာ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ ေကာင္းေကာင္းတတ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လန္ဒန္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားေလာက္သာ ပညာေကာင္းေကာင္းတတ္ၿပီး အျခား ေက်းလက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ သူမ်ား အေနျဖင့္ စာေကာင္းစြာ မတတ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

လန္ဒန္ေက်းလက္ေဒသေပါင္း ၃၅ ခုတြင္ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူခဲ့ရာတြင္ မူလတန္းပညာေရး တတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္မ်ားသည့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေအာင္ က်ဆင္းေနရသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ SAT အဆင့္စာေမးပြဲျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျပ႒ာန္း ထားေသာ သခၤ်ာသင္႐ိုးမ်ားကို မူလတန္းတြင္ စတင္သင္ၾကားမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး နစ္ဂစ္ကေျပာၾကား သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းမည္ဆိုသည့္ SAT သင္႐ိုးသစ္မ်ားသည္ တင္းက်ပ္လြန္းေသာေၾကာင့္ မူလတန္းေက်ာင္း သားမ်ားကို အလယ္တန္းအတြက္ အသင့္ျဖစ္ရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္မွာ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာမ်ားကလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

Powered by Bullraider.com