ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ လူငယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ခံစားေနရေၾကာင္း UNICEF ထုတ္ျပန္

http://media.philstar.com/images/the-philippine-star/opinion/20150713/lila-shahani-manobo-youth-crisis.jpg

ကုလသမဂၢ UNICEF အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ႈံး လ်က္ရွိၿပီး လူငယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံေနရေၾကာင္း AP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္လူငယ္ ၁၀ ဦးတြင္ ၈ ဦးသည္ ကိုယ္ကာယပိုင္းျဖစ္ေစ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို ခံစားေနၾကရေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းမစိတ္ေပါက္ေနသူ ေယာက္်ားမ်ား၊ ေယာက္်ားစိတ္ေပါက္ေနသူ မိန္းမမ်ား အပါအဝင္ က်ားမအားလံုးသည္ ဖိႏွိပ္မႈခံရမႈမွာ အာရွတြင္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း ယင္း သတင္းကဆိုသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က UNICEF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ ၃၈၆၆ ဦးကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာတြင္ လူငယ္ ၅ ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရား ေစာ္ကားခံထားရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္ဟု အစီရင္ခံထားသည္။

အိမ္တြင္ ကိုယ္ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈမ်ားကို ခံေနၾကရသည့္ ကေလး အေရအတြက္မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး ခံစားေနၾကရ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

UNICEF အဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ေလာ့တာ ဆိုင္ဝမ္ဒါက ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားကို မေတာ္မတရားလုပ္မႈမ်ားလည္း မ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားပံုမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားသည့္ ပံုမ်ား ဗီဒီယိုမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေဖာ္ျပျခင္းအား ဖိလစ္ပိုင္လူငယ္မ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။

Powered by Bullraider.com