လူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရက္သတၱပတ္

http://mnfccla.org/wp-content/uploads/2012/09/Progra4Stop-the-Violence.jpg

လူငယ္အၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈ (National Youth Violence Prevention Week) ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္လႈပ္ရွားမႈအဆင့္ျဖင့္ လႈပ္ရွားၾကရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အတြင္း က်င္းပၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

SAVE (The National Association of Student Against Violence Everywheare) အစီအစဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ National Youth Violence Prevention Week ကို လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၾကသည္။

ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ ပညာတတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ပိုင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္အဆင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္း႐ံုးအဖြဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ျပည္သူမ်ားပါ လူငယ္မ်ား ၾကားထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ပညာေပးေရးျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပညာရွာမွီးရန္ ေနရာ တစ္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ထိုေန႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။

SAVE လႈပ္ရွားမႈကို ၅ ရက္တိုင္ က်င္းပရာတြင္

-       Workshop မ်ား ပူးေပါင္းက်င္းပၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရးကိစၥမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးရန္

-       ပိုစတာမ်ား၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာတန္းမ်ား စိုက္ထူၿပီး မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္လာ ေစရန္

-       ဤလႈပ္ရွားမႈ၏ အထိမ္းအမွတ္အေရာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ခရမ္းေရာင္ ဖဲႀကိဳးမ်ားကို ေက်ာင္းရွိ ဘီ႐ိုမ်ား၊ ၿခံစည္း႐ိုးမ်ား၊ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ေပးရန္ တုိ႔ကို အဓိကထားကာ လုပ္ေဆာင္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူငယ္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ၊ မတရား အႏိုင္ က်င့္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမက အိမ္မ်ားတြင္ပါ ခံစားေနၾကရသည္။ ထိုေန႔မ်ားတြင္ ခရမ္းေရာင္ ဖဲႀကိဳးမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္းေနရာအႏွံ႔ တပ္ဆင္ၿပီး၊ လိေမၼာ္ေရာင္ တီရွပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက ဝတ္ဆင္ကာ SAVE အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူငယ္မ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nationalsave.org တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

Powered by Bullraider.com