ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ ျပင္းထန္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံညံ့ဖ်င္းဟုဆို

https://cdn.theconversation.com/files/48846/width926/twf7z9hx-1400474579.jpg

သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဘာသာေရးယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈစိတ္ဓာတ္ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ ဘာသာတရားအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္နည္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒကို လက္ခံ ထားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကေလးမ်ားထက္ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားတြင္ထူးခၽြန္မႈ အားနည္းေၾကာင္း Intelligence ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရးတြင္လည္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား လြန္ကဲစြာ လႊမ္းမိုးထားျခင္းမရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ား၌ ထူးခၽြန္သူမ်ားစြာထြက္သည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

Missouri တကၠသိုလ္ႏွင့္ Leeds Beckett တကၠသိုလ္မ်ားမွ စိတ္ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္ ခ်က္အရ ဘာသာေရးအေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားစိတ္မ်ား လြန္ကဲေစရန္ သင္ၾကားျခင္းခံထားရပါက သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံ ပညာရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္စိတ္မ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားၿပီး ပညာရပ္မ်ားအေပၚ အဆိုးျမင္သေဘာတရားမ်ား လႊမ္းမိုးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္ထားသည္။

ယင္းသုေတသနအဖြဲ႔တြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဂစၥဘတ္ စေတာက သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံ ပညာရပ္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဓိကက်သည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုဘာသာႏွစ္ခုကို အားေပးခ်ီးေျမႇာက္ရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ အကန္႔အသတ္လုပ္လိုက္ၿပီး ပညာရပ္ေလ့လာလိုက္စားမႈမ်ားကို အားမေပးဘဲ ကေလးမ်ားကို ဘာသာေရးတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာအကုန္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ ထင္ျမင္ယူဆျခင္း၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ျခင္းမ်ား အားနည္းၿပီး ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ားလည္း က်ဆင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ဂစၥဘတ္ကဆိုသည္။

ေဒါက္တာ စေတာႏွင့္ ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ ဂဲရာရီတို႔ဦးေဆာင္သည့္ ပညာရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ Programme for International Student Assessment (PISA) ႏွင့္ Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) တို႔၏ ရလဒ္ ေဒတာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အေျဖထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Intelligence တြင္ ေရးသားထားသည္။

တိုင္းတာစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ဘာသာေရးတြင္ အလြန္အကၽြံ အယူသီးအစြဲအလမ္းႀကီးျခင္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခၤ်ာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အထူးခၽြန္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com