မည္သည့္ဘာသာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း စစ္တန္းေကာက္

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/eltons_english_language_professionals_on_building_a_business.jpg

ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၇၀၉၉ မ်ိဳးရွိၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ပိုင္းကြင္းစ္လန္းတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားက စစ္တမ္းေကာက္လ်က္ရွိသည္ဟု The Independent သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာရွင္မ်ားက ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဘာသာရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းက ပိုၿပီး ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ယေန႔တိုင္ အေျဖရွာမရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အေျဖတစ္ခု ထုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကလြဲလွ်င္ အမ်ားဆံုး ေျပာဆို သံုးစြဲသည့္ ဘာသာစကား သံုးမ်ိဳးသာရွိ ေၾကာင္း၊ မန္ဒရင္း ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုသူ ၈၉၈ သန္း၊ စပိန္ဘာသာစကားေျပာၾကားသူ ၄၃၇ သန္းႏွင့္ အာရဗစ္ ဘာသာစကားကို ေျပာၾကားသူ ၂၉၅ သန္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ပညာေရးေထာင္စုႏွစ္တြင္ ပညာေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုး နိုင္ငံႀကီးေလးႏိုင္ငံမွာ ဘရာဇီးလ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေလးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အတိုးတက္ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံတြင္ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ကာ ထိုႏိုင္ငံ သံုးႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ေျပာဆိုၾကသည့္ ဘာသာစကား မ်ားမွာ ဟင္ဒီ၊ အင္ဒိုႏွင့္ မေလးဘာသာစကားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ခရီးသြားဘာသာစကားတစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ သံုးစြဲေနၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ တြင္ အသံုးျပဳေနၾကသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနသည့္ ဘာသာစကားျဖစ္သကဲ့သို႔ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ကေလးမ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးရာတြင္ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးႏွင့္ အေလးေပး အသင္ ၾကားသင့္ဆံုး ဘာသာစကားမွာ ျပင္သစ္ဘာသာစကားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

Powered by Bullraider.com