တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္ Google တီထြင္

https://newsline.com/wp-content/uploads/2016/11/google-translate-update.jpg

လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဘာသာျပန္စနစ္မ်ားတြင္ ေျပာစကားကို စာသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီးမွ ဘာသာျပန္ေန ရျခင္းအား Google ကစနစ္ေျပာင္းၿပီး တိုက္႐ိုက္ေျပာစကားကို တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္စကားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးနိုင္ရန္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း New Scientist သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Google Brain ဟုအမည္ေပးထားသည့္ ဘာသာျပန္စနစ္သည္ ၾကားခံအဆင့္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ေပးၿပီး စပိန္စကားေျပာသံကို အဂၤလိပ္အသံအထြက္ဘာသာျပန္အတိုင္း တိုက္႐ိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီရယ္တကၠသိုလ္မွ တီထြင္သူပညာရွင္ ဒီမီထရီ ဘာဒါႏူးက အသံလႈိင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ ဘာသာျပန္ေစႏိုင္သည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မၾကာမီ အျခားဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္ေပးနိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com