ျပင္သစ္ေက်ာင္းမ်ား တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္သာ ဖြင့္မည္

ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ညဴရယ္မက္ခရြန္၏ အစီအစဥ္အရ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပင္သစ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ပိုမိုၿပီး အနားယူခ်ိန္ ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးအတြက္ ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိသည္။

စာသင္ေက်ာင္း ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႔မွာ ယခုလတြင္ တစ္ပတ္ ၄ ရက္သာ ေက်ာင္းတက္ရမည္ျဖစ္သည္။

Higher-Education-In-France 

ျပင္သစ္ ေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္မ်ားအား ပညာသင္ႏွစ္ စတင္ခ်ိန္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္ (သို႔မဟုတ္) ၄ ရက္ခြဲ ေက်ာင္းတက္ရက္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤသို႔ ၄ ရက္ ေက်ာင္းတက္ရက္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းပင္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ နီကိုးလပ္စ္ ဆာကိုဇီမွ တစ္ပတ္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ရက္ ၄ ရက္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုက ဗုဒၶဟူးေန႔ကို အနားယူရက္အျဖစ္ လိုခ်င္ခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ ဖရန္ကို႔စ္ ေဟာ္လန္ေဒးက တစ္ပတ္လွ်င္ ၄ ရက္ ခြဲ အျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ေက်းလက္ေက်ာင္းမ်ားက ဤအစီအစဥ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခဲ့လ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ၄ ရက္သာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ 

ေမာကၡပညာေရး ( ႏိုင္ငံတကာပညာေရးသတင္း ၂၀၁၇)

Ref: tes.com

Powered by Bullraider.com