ဆင္းရဲသူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူ ဦးေႏွာက္အ႐ြယ္အစား ကြာျခားသြားႏိုင္ဟုဆို

http://www.marketingburkan.com/wp-content/uploads/2013/04/think.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ဧၿပီ ၂၆

ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီးမ်ားသည္ ခ်မ္းသာေသာမိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္လၽွင္ ဦးေႏွာက္အ႐ြယ္အစား ကြာျခားခ်က္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း Nature သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုလမ္ဘီယာတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ဝင္ေငြေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ သာရွိသည့္ မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀၀ ဝင္ေငြရွိေသာ မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီးမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ရာ ဆင္းရဲေသာ မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသည့္ သားသမီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အ႐ြယ္အစားသည္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ေသးငယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဆင္းရဲသည္သူမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အလုပ္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ား ရရွိႏိုင္မႈနည္းပါးတတ္ ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ပညာသင္ၾကားရသူမ်ားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရသူမ်ားထက္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ လြန္စြာကြာျခားသြားရျခင္းမွာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ ကေလးေဆး႐ုံမွ အဲလိဇဘက္ ဆိုးဝဲလ္က ေျပာၾကားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေထာက္အပံ့အားနည္းေသာ ကေလးမ်ား၏ဘဝသည္ ဦးေႏွာက္အ႐ြယ္အစား က်ဳံ႕လာတတ္ၿပီး စာသင္ခန္းထဲတြင္ အတန္းေဖာ္မ်ားၾကား၌ သိသာေသာ ကြာဟခ်က္မ်ားျဖစ္လာတတ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကား ေနေသာ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ကေလး၏အေနအထား၊ မိဘ၏ အေနအထားမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး ဉာဏ္ရည္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ကေလးမ်ားကို စာနာမႈေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ခ်မ္းသာသည့္မိဘမ်ားက ေမြးဖြားလာသည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသည့္မိဘမ်ားက ေမြးဖြားေလာေသာကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကြာျခားခ်က္ကို နားလည္ထားရန္လိုေၾကာင္း MIT တကၠသိုလ္မွ သုေတသသန ပညာရွင္ ဂၽြန္ ဂါဘရီလီကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com