ၾကက္တူေ႐ြးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္စကားေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားထုတ္ျပန္

http://www.playrific.com/images/media/birds_parrot_talking_youtube.png

Duke တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္တစ္စုသည္ ၾကက္တူေ႐ြးမ်ားသည္ လူသားအသံအတိုင္း အဘယ္ေၾကာင့္ တုပေျပာဆိုႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွ လူသားႏွင့္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇတူ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ယင္းငွက္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ေၾကာင္း Science ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾကက္တူေ႐ြးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္တြင္ေတြ႕ရသည့္ Gene မ်ားသည္ အျခားငွက္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ အသံကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္စြမ္း သည္ လူသားတြင္ရွိသည့္ Gene ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဦးေႏွာက္အတြင္း အသံကိုထိန္းခ်ဳပ္ေျပာဆိုေစႏိုင္သည့္ Cores ဆိုသည့္အပိုင္းသည္ ၾကက္တူေ႐ြးမ်ား၏ Shells ဟုေခၚ ေသာ အသံပိုင္းကို တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မွတ္ဉာဏ္အားျဖင့္ အသံကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသားကဲ့သို႔ စကားေျပာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com