ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္ကို ဘိန္းပန္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

http://www.healthyfellow.com/images/2010/02/poppy-flower.jpg

York တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ ဘိန္းပန္းပြင့္မ်ားအတြင္း ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း Science ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာျပထားသည္။

ေမာ္ဖင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းရသည့္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိုက္ခင္းႀကီးမ်ားျဖင့္ စိုက္ရျခင္း၊ အျခားေသာေဒသမ်ားမွဝယ္ယူရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြကုန္သည့္အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးလည္း မ်ားလွေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းတြက္ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း သတင္းကဆိုသည္။

STORR ဟုအမည္ေပးထားေသာ ေမာ္ဖင္းမ်ိဳးစိတ္ (Gene) မ်ားကို (Yeast) ကဲ့သို႔ေသာ တေဆးမ်ားအတြင္းထည့္ ေဖာက္ၿပီး ပိုးမ်ားျဖင့္ေမြးကာ ေမာ္ဖင္းထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ိဳးစိတ္ဗီဇအင္ဂ်င္နီယာမ်ားေဆာင္႐ြက္မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ဘိန္းပင္စိုက္ျခင္းဓေလ့မ်ား ေပ်ာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေဝဖန္ၾကသည္။

Powered by Bullraider.com