ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ပုတ္သင္မ်ိဳးစုတစ္ခုတြင္ လိင္ေျပာင္းသြားဟုဆို

http://www.cbc.ca/polopoly_fs/1.3135923.1435859131!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_620/bearded-dragon-lizards-in-melbourne-zoo.jpg

မဲလ္ဘုန္း၊ ဇူလိုင္ ၇

ရာသီဥတုပူျပင္းလြန္းလာျခင္းႏွင့္ ျခားနားေသာေျပာင္းလဲခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တြားသြား သတၱဝါမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမွ ပုတ္သင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ Dragon Lizard မ်ားသည္ အထီးဘဝမွ အမမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကေၾကာင္း Science Daily သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကင္ဘာရာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ၾသစေၾတးလၽွႏိုင္ငံမွ ေတာ႐ိုင္းပုတ္သင္မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ား သည္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ခ႐ိုမိုဆုမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲကုန္ၿပီး အထီးမ်ားသည္ အမမ်ားျဖစ္ကုန္ၾကသည္ဟု ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းသုေတသီမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လိင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ဆက္စပ္ေနျခင္းအား အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လိင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သဘာဝေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ပုံေသ သတ္မွတ္ရမည္ကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ ကလယ္ရာ ေဟာ္လီေလးက ေျပာၾကားသည္။

ေဟာ္လီေလးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီးေနာက္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး ပုတ္သင္ေကာင္ေရ ၁၃၁ ေကာင္ကို ေလ့လာခဲ့ ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေသြးေႏြးပုတ္သင္အထီးမ်ားသည္ အဖိုခ႐ိုမိုဆုမ္းမ်ား ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လိင္အားျဖင့္ အမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၾကသည္ကို ထူးဆန္းစြာ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ပစၥည္းကိရိယာအစုံအလင္ျဖင့္ ပိုၿပီးသုေတသနျပဳလုပ္ရန္လိုေသးေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈကို အေလးထားၿပီး ဆန္းစစ္ရန္လိုေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ အာသာ ေဂ်ာ့ကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com