ၿခံေစာင့္ လုပ္စားေနၾကရေသာ ပင္စင္စား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား

ပင္စင္စား ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာအိုမ်ား၏ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္မွာ မလွပဘဲ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလက ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရေသာ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာအိုတို႔ကို ကယ္တင္ၾကရန္ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအပတ္ သတင္းစာ ျဖတ္ပိုင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး (အၿငိမ္းစား) တစ္ဦး၏ ၿခံေစာင့္အလုပ္ ေတာင္းခံပံုကို ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ၿခံေစာင့္အလုပ္ ေတာင္းခံေနရဆဲ ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာအို

ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးဆရာမဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး မည္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဆံုး အလုပ္မွာ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္ျဖစ္ေနရသည့္ ပညာေခတ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်ာင္းဆရာအုိမ်ား ဤ ကံႀကမၼာဆိုးမွ အျမန္ဆံုး လြန္ေျမာက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ယခင္သတင္းကို ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနရေသာ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာအိုမ်ား၏ လူမႈဒုကၡမ်ား

ေမာကၡ

Powered by Bullraider.com