နယူးဇီလန္-အာဆီယံ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္

Category: ပညာေတာ္သင္ဆု
Published on Friday, 05 April 2013 03:53
Written by ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

နယူးဇီလန္-အာဆီယံ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံတစ္ခုခုမွ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္နိုင္ငံသားနွင့္ ယင္းနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေနသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ IELTS ရမွတ္ ၅.၅ ရရိွထားသူမ်ားနွင့္ အသက္ ၄၀ နွစ္ေအာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္သူမဆို ေလွ်ာက္
ထားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္ ပညာ သင္ၾကားနိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ကူ်ရွင္စရိတ္၊ ေနထိုင္စား ေသာက္စရိတ္နွင့္ နယူးဇီလန္မွ မိခင္နိုင္ငံသို႔ အသြားအျပန္ စရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ပညာ သင္ၾကားခိ်န္အတြင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္ ဗီဇာခြင့္ျပုေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကို ျမန္မာအပါအ၀င္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို့ လည္း ပါ၀င္ေလွ်ာက္ ထားနိုင္ေၾကာင္းနွင့္ နယူးဇီလန္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာနနွင့္ ကုန္သြယ္မႈက စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားနိုင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို သိရိွလိုပါက 

http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/types-scholarship/new-zealand-asean-scholar-awards တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္သည္။

ေဖါင္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ယူရန္အတြက္ http://www.aid.govt.nz/webfm_send/222

2014 ခုႏွစ္အတြက္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားကို ေခၚယူေနၿပီျဖစ္သည္။ ပညာေတာ္သင္ကာလ ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ၁၄ ရက္အတြင္း တုိင္းျပည္သို႔ ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

Powered by Bullraider.com