စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား မွားယြင္းမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအေျဖ လႊာစစ္ေဆးရန္ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မွာၾကား

http://www.conductexam.com/images/tour/admin/Security-Privacy.jpg

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၁- လာမည့္ အေျခခံပညာစာေမးပြဲ မ်ားတြင္ ေမးခြန္းမ်ား မမွားယြင္းေစရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို စစ္ေဆးရန္အတြက္ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ရန္ ပညာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိး သိမ္းႀကီးက မွာၾကားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၏ အတန္းတင္စာ ေမးပြဲ၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္ဆံုး စာေမးပြဲႏွင့္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေမး ခြန္းမ်ား မမွားယြင္းေစရန္၊ ေမးခြန္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ၀ါရင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား တာ၀န္ေပးရန္၊ ေမးခြန္း မ်ား မေပ်ာက္မပ်က္စီးေစရန္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာ ေမးပြဲတြင္ ေမးခြန္းမ်ား မမွားယြင္းေစေရးကို စနစ္ တက် စီမံေဆာင္ရြက္ရန္၊ စာေျဖလႊာမ်ားစစ္ေဆးရန္

ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ ရန္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေထာက္ ႀကံ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပေသာ မူလတန္းသင္႐ိုးသစ္မိတ္ဆက္ျခင္းဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာ ၾကားရင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသစ္ေရးဆြဲထားသည့္ ပထမတန္းသင္႐ိုး သစ္ကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ကိုးခု ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူမႈစြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားေစရန္ အတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား ေရးဆြဲထားေၾကာင္းသိရသည္။

ATK

Democracy Today (22.1.2017)

Powered by Bullraider.com