တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ပထမတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ နည္းျပသင္တန္းေပးမည္

https://www.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_4537.jpg

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအ သစ္ နည္းျပသင္တန္းကို မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပထမတန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္တြင္ ဘာသာရပ္ကိုးခု ပါဝင္္ၿပီး သင္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ားအျဖစ္ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ လူမႈေရး၊ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ၊ ကာယ၊ အႏုပညာ(ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ) စာရိတၱႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိတုိ႔ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ကေလးေတြကို သင္ရမယ့္ ဆရာေတြအတြက္ နည္းျပသင္ တန္းျဖစ္ပါတယ္။ မႏွစ္က သူငယ္ တန္းသင္႐ိုးေျပာင္းေတာ့လည္း ဒီ လိုပဲ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အရင္ သင္တန္းေပးရပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ပထမတန္းအတြက္ သင္႐ိုးသစ္က ကေလးေတြ အလြယ္တကူမွတ္မိေစမယ့္ ဘာသာရပ္ေတြအျပင္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ သင္ယူႏုိင္မယ့္ ဘာသာရပ္ေတြပဲ ထပ္တိုးထားတာပါ’’ဟု ရန္ကုန္တုိင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ အဆုိပါနည္းျပ သင္တန္းကို ဗဟိုအဆင့္ သင္ၾကာ းေပးလ်က္ရွိၿပီး မတ္လ ၂၄ ရက္ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း၌ ၿမိဳ႕နယ္ဆင့္၊ ေက်ာင္းအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲမည့္ ပထမ တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္၌ ပထမႏွစ္ဝက္ဆံုး၊ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ ဆံုးႏွင့္ စာသင္ႏွစ္ဆံုး စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း စသည္ျဖင့္ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္႐ိုး ၫႊန္းမ္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕က ဆုိ သည္။

အဆုိပါ ပထမတန္း သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ သည့္ သင္ၾကားေရးအေထာက္ အကူျပဳစနစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးအ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူတတ္ ေျမာက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳေသာပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (CESR)က အႀကံျပဳထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာက႑ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး  အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ သူငယ္တန္း အေပါင္း ၁၂တန္း (KG+12) ပညာေရးသည္ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္ တန္း (KG)ကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျဖင့္  စတင္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျဖင့္ ဆက္လက္တက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

7 Day Journal

Issue No.

Powered by Bullraider.com