တိုင္းရင္းသားစာေပဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ဆက္လက္က်င္းပ

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၄

တိုင္းရင္းသား စာေပဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိ ဟိုတယ္၌ ဆက္လက္က်င္းပသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းရင္း သားစာေပႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကား စာအုပ္ေပၚထြက္ႏိုင္ေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာ၊ ေငြေၾကးအကူအညီ အေထာက္အပံ့ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကား ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ားအား ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရရွိ ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ မ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ မူဝါဒေရးဆြဲရာတြင္ လိုအပ္ မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ တိုင္းရင္းသားစာေပ ျဖစ္ေစေရး၊ စာေပသင္ၾကားရန္ ဖတ္စာ အုပ္ Text Bookု ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ ေစေရး၊ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားစာေပကို လက္ေတြ႕ဖတ္႐ႈအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စာအုပ္ မ်ားရွိေစေရး၊ သင္ၾကားျပသႏိုင္မည့္ နည္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွိေစေရး၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားထည့္သြင္းလိုေသာ အခ်က္မ်ား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကုိသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေစေရး၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး အဆင့္တစ္ခုစီအတြင္း လူမ်ဳိးစုတစ္စု အတြက္ တာဝန္ခံသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ ေစေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ ခ႐ုိင္အဆင့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါက ခ႐ုိင္တစ္ခုလုံးအတြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အဖြဲ႕ျဖစ္ပါက ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလုံးအတြက္ မိမိတုိင္းရင္းသား မ်ား၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း မ်ားကုိ တာဝန္ခံဖြင့္လွစ္သည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ေစေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕ အလုိက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဆက္လက္၍ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခားထည့္ သြင္းလိုေသာအခ်က္မ်ား၊ သင္တန္း မ်ားသည္ ေႏြရာသီအတြင္းဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ဳိးျဖစ္ေစေရး၊ သင္တန္းကာလ၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္ အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဆင့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးရွိရမည့္ သင္တန္းသား ဦးေရ၊ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္တန္း ပို႔ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျခား ထည့္သြင္းလိုသည့္ အခ်က္မ်ား၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အစု အဖြဲ႕အလိုက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပသင္ၾကားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားအား ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးက်ဳန္လြမ္း၊ ဦးေစာဗစ္တာခလိုက္၊ ဦးစိုင္းခမ္းႏြတ္၊ ဦးဘေအာင္၊ ေဒါက္တာ စံလွေက်ာ္၊ ေဒၚနန္႔ဝမ္းၾကည္၊ ဦးေစာႏြဲ႕ ထြန္းဦးတို႔က ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယòန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းႏိုင္က တိုင္းရင္း သားစာေပဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာ ၾကားသည္။

MOI Webportal Myanmar

Powered by Bullraider.com