ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

http://2.bp.blogspot.com/-udTFBRnIxKI/VQDZC9t6KsI/AAAAAAAANOY/avKeVlsj1pg/s1600/11066520_672907246170478_3678295572943353988_n.jpg

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဥပေဒ ၾကမ္းတို႔ကုိ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တစ္ၿပိဳင္ နက္တင္သြင္းခဲ့ရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ယင္းဥပေဒႏွစ္ခုစလံုးကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒကုိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္အဆိုတင္သြင္းၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကုိ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ ထပ္မံတင္ သြင္းရာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦး လႈိင္ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုိေသာ အေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေရးသား ေဖာ္ျပလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။

Democracy Today Daily

ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com