ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘာသာရပ္ ၂၁ မ်ဳိးတြင္ ေက်ာင္းသူဦးေရ ၁၀၅၀ လက္ခံသင္ၾကားမည္

http://1.bp.blogspot.com/-NIvfBcsdbZM/U_c6KcuianI/AAAAAAAAVJw/HY0XrOA504w/s1600/9.jpg

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္း သားမ်ားကုိ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ၅၀ စီျဖင့္ ဘာသာရပ္ ၂၁ မ်ဳိးကုိ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ဘာသာရပ္သုံးမ်ဳိးကုိ တုိးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ စာၾကည့္တုိက္နဲ႔ သုတပညာ၊ ဇီဝေဗဒနဲ႔ အႏုဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိမယ္လုိ႔ လည္း ယူဆတဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးမွာပါ။ တစ္ဘာသာကုိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀ ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္းပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသား ၁၀၅၀ လက္ခံေပးမယ္” ဟု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွ သိရသည္။

စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သုတပညာဘာသာရပ္အတြက္ ဝင္ခြင့္အမွတ္ကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွ ဖြင့္လွစ္ သည့္ ဝိဇၨာဘာသာရပ္ ေလးႏွစ္ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဇီဝ ေဗဒႏွင့္ အႏုဇီဝေဗဒဘာသာရပ္မ်ားကုိ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေခၚယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ကာ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္အတြင္း ဘာသာရပ္အလုိက္ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္ဘာသာလွ်င္ ၅၀ စီျဖင့္ လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္သစ္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တြင္ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တကၠသုိလ္အ ေဆာင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ကာ ေနထုိင္ခြင့္မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံစာသင္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးေဆာင္၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ ဝိဇၨာေဆာင္၊ သိပၸံေဆာင္အစရွိသည့္ အေဆာင္မ်ားတြင္ ဘာသာရပ္အလုိက္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅၀ စီခန္႔ကုိ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သမုိင္း၊ ပထဝီဝင္၊ စိတ္ပညာ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ၊ စာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ သုတပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဥပေဒပညာ၊ အေရွ႕တုိင္းပညာ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱ ေဗဒ၊ ဘူမိေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာ၊ အႏုဇီဝေဗဒပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာသင္ ဆုမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတာင္ငူ ေဆာင္ ျမန္မာစာဌာနမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ကာ ဝင္ခြင့္အမွတ္မ်ားကုိ လည္း ယခင္ႏွစ္အတုိင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။      ။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

ဇူလုိင္ (၂၆) ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္

Powered by Bullraider.com