တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ သင္ၾကားမႈ

ယခုလက္ရွိ သင္ၾကားေနေသာ သမာရိုးက် သင္ၾကားမႈစနစ္သည္ အမ်ားစု - အုပ္စုကိုသာ ေရွးရႈ သင္ၾကားမႈမ်ားပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အတန္း တစ္တန္းမွာ ေက်ာင္းသား ၃၀ ကေန ၅၀ ေလာက္အထိ ရွိၿပီး ဒီေက်ာင္းသားေတြမွာ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ တက္ၾကြမႈေတြ စိတ္ပါဝင္စားမႈေတြ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတူၾကဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းအတြက္ အတူတကြ စုေဝးထားျခင္း ခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြဟာ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးရဲ႕ အေျခခံရွိမႈ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး အသား က်ေစဖို႔အတြက္ သင္ၾကားမႈစနစ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အၿမဲေဖာ္ထုတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ဒါေပမဲ့ သင္ယူသူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Individualized Instructional Process က ေတာ့ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မရွိပါဘူး။

လြန္ခဲ႔တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း USA, UK နဲ႔ အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ Individualized Instructional ကို ဦးတည္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္လာၿပီး  ပညာေရးျမင္ကြင္းမွာ ေပၚထြက္ လာခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္က ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ေရးဆြဲသူေတြဟာ အေျခခံ ပညာေရး တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္တဲ့ ပညာေရး စသည္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူတိုင္းကို ဘယ္လို သင္မလဲ၊ လူတိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္က ဘာေတြလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြ ေမးခြန္းေတြကို အေျဖထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပႆနာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မေျဖရွင္း ႏိုင္ခဲ့ေသးပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းမွာ quality ေတြ quantity ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ တိုးပြါးေနသလို အသိပညာေတြကလည္း အသစ္ အသစ္ တိုးပါြးေနၾကပါတယ္။

ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ ပညာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာေတြ ထြန္းကားလာတာနဲ႔အမွ် ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ တိုးတက္တဲ့ ႏို္င္ငံေတြမွာ Individualized Instructional ကလည္း ေအာင္ျမင္လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြအတြက္ကေတာ့ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈကို ရပ္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကီးမား ေသာ အင္အားျဖစ္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Individualized Instructional ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ အရည္အေသြး တူတဲ့ သင္ယူသူ အုပ္စုတစ္ခုရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့ စြမ္းရည္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစေအာင္ စီမံၿပီး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ သင္ၾကားျခင္း သင္ယူျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသလို တစ္ဦးခ်င္းကို အသိပညာ တိုးပြါးေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကျပန္တယ္။

Individualized Instructional ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိး အတြင္းမွာ အဓိပၸါယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္ေနတဲ့အတြက္ တိတိက်က် အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ Year Book တစ္ခုျဖစ္တဲ့ (Association for Supervision and Curriculum Development, Washington,DC 1964) က ရွင္းျပတာကေတာ့ လူသားေတြကို သူတို႔ စြမ္းအားရွိသေရြ႔ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိး ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ တစ္ဦးခ်င္း တတ္ေျမာက္မႈဆိုတာ ေရွးမဆြကတည္းက အတန္းတြင္း သင္ၾကားေနတဲ့ ဆရာရဲ႕အေရးပါတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Individualized Instructional Field မွာ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဒီသင္ၾကားမႈ ဆိုတာ ဆရာက one to one စနစ္ကို အေျခခံၿပီး ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သင္ၾကားေပး ျခင္းစနစ္ တစ္ဦးခ်င္းကို သီးသန္႔ အနီးကပ္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေသာ Tutorial စနစ္ တစ္ခုလို႔ အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကသလို ေက်ာင္းသား လုပ္ႏိုင္တဲ့အတုိင္းအတာ လုပ္ႏိုင္တဲ့ႏႈန္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္း သင္ယူ ေလ့လာမႈ ပံုစံ အေၾကာင္းအရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ စနစ္စတဲ့ အခ်က္ေတြကို အားလံုးနဲ႔ျဖစ္ေစ ဘယ္အခ်က္နဲ႔ မဆိုျဖစ္ေစ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ ကိုက္ညီေအာင္ သင္ၾကားေပးတဲ့ စနစ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီသင္ၾကားမႈစနစ္ကို သင္ယူေနစဥ္ တစ္ခ်ိန္လံုးမွာ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို သူတို႔နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ အရွိဆံုးကို အခ်ိတ္အဆက္မိမိ သင္ယူႏိုင္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခ်မွတ္တဲ့အခါ အေၾကာင္းအရာ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရြးတဲ့အခါ အခ်ိန္ကို ေရြးတဲ့အခါ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အခါေတြမွာ သင္ယူသူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အဂၤါရပ္ေတြက အေရးပါ လာပါၿပီ။ သင္ယူသူတစ္ဦးခ်င္းမွာ အေျခခံေနၿပီဆိုရင္ ဒီသင္ၾကားမႈဟာ Individualized ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီသင္ၾကားမႈမွာ ဆရာရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါလွပါတယ္။ ဒီ သင္ၾကားမႈမ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းကိုလည္းေကာင္း သူတို႔ရဲ႕ ကြဲျပား ျခားနားခ်က္ကိုလည္းေကာင္း သိရပါမည္။ ဂရုျပဳရ ပါမယ္။

Individualized Instructional ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဆရာေတြအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို သင္ၾကားတဲ့ အေနနဲ႔ သင္ယူေလ့လာရမယ့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေခါင္းစဥ္ခြဲမ်ားကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေက်ာင္းသားေတြ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ Individualized ျဖစ္သလို သင္ယူသူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လိုအင္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဘာကို သင္ယူလိုတယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဆရာက အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဘယ္လို ရယူ လိုသလဲဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ခြင့္ကို ေပးရပါ့မယ္။ ဥပမာ - သင္ယူလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ဖတ္ၾကည့္မလား၊ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို ရွာမလား၊ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္း လုပ္ၾကည့္မလား စသည္ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရပါမယ္။ ဒီလို သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို မ်ားမ်ားေပးေလ Personalzing ပို ျဖစ္ေလျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို သင္ယူခြင့္ေတြ ေပးၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း အမွီအျငမ္း ျပဳစရာ ပစၥည္းမ်ား (Resource materials) ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရပါမယ္။ ဥပမာ - ေက်ာင္းသားက စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ယူ ေလ့လာလိုတယ္ဆိုရင္ ဖတ္စရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ( reading materials) ကို အမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိး အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒီလို (Resource materials) အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္မႈအဆင့္ (ability levels) အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းကလည္း Individualization ပို ျဖစ္ေစပါတယ္။

တဖန္ ေက်ာင္းသားအမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ. စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ကၽြမ္းက်င္မႈ ( Mastery Level) အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လက္ခံ သင္ၾကားေပးႏိုင္ျခင္းကလည္း Individualized ျဖစ္ႏိုင္တဲ့နည္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္းစီကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး Individualized ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေနာက္အခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူသူေတြမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိလာတဲ့အခါ ဒီလို သင္ၾကားမႈမ်ဳိးကို သင္ယူသူနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္တယ္။ သင္ယူသူ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တယ္။ သင္ယူသူ ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

ယခုအခါမွာ Individualized Instruction ကို ျဖစ္တဲ့ Program ေတြ Procedure ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အေစာဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ Dalton နဲ႔ Winnetka Plans မွာ ေန႔စဥ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ကို ႏွစ္ပိုင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ေက်ာင္းပညာေရး သင္ခန္းစာမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သင္ယူေလ့လာေစၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ား (assignments) ကို ေပးပါ။ ဒီ လုပ္ငန္းေတြကို အမွန္တကယ္ သင္ယူ ေလ့လာတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပ ေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးရလဒ္အားျဖင့္ ဒီလို မိမိကိုယ္တိုင္ သင္ယူႏိုင္ေစဖို႔ ေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ စာတမ္းေတြနဲ႔ အျခား Materails ေတြဟာ အထူးေရးသားထားျခင္း ျပဳလုပ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ အသိပညာမ်ား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပံုမွန္ စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Winnetka ကေတာ့ ဒီလို Self- instruction ဆိုတာ Programmed Instruction (PI), Computer Assisted Instruction (CAI), Individualized Instruction တို႔ရဲ႕ ေရွ႕ေျပး ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

PI, CAI သင္ၾကားမႈသည္ Winnetka Plan ရဲ႕ရလဒ္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း ဒီသင္ၾကားမႈ ႏွစ္ခုစလံုးက ကိုယ္တိုင္ သင္ယူေလ့လာမႈပံုစံကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။ သင္ယူမယ့္ အေၾကာင္းအရာကို သင္ရတာ လြယ္ကူေအာင္ အပိုင္းငယ္ေလးမ်ား ခြဲပါတယ္။ ကေလးက အပိုင္းတစ္ပိုင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခုကို တက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီအပိုင္းကို နားမလည္ မကၽြမ္းက်င္ ေသးဘူးဆိုရင္ သူ႔ကို ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစားဖို႔ ညြန္ၾကားမယ္။ နားလည္ ႏိုင္ေစမယ့္အျခား Information ေတြနဲ႔ အကူအညီေပးပါမယ္။ ဆန္းသစ္လာတဲ့ Programs ေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားရဲ႕ အမွားေတြကို diagnose လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ feedback ေပးႏိုင္တဲ့ အထိ တိုးတက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ုဳိ႔ CAI သင္ၾကားမႈေတြက ထိုးထြင္း ဖန္တီးတတ္တဲ့ဉာဏ္ကို တိုးပြါး လာေစႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Jeter (1980) ေဖာ္ျပတဲ့ Individually Prescribed Instruction (IPI) သင္ျပနည္းမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ သူတို႔ဘာေတြ သိၿပီးၿပီလည္း ဆိုတာကို ေဖာ္ျပရ ပါမယ္။ ဒီေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ေက်ာင္းသားေတြ သူတို႔ တတ္ကၽြမ္းတဲ့ အဆင့္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက ဒီလိုအလုပ္ကို တစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း အဆင့္တူ အျခား ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၾကားကာလ တစ္ခုမွာေတာ့ ေက်ာင္းသား စစ္ေဆးမႈကို ေျဖဆိုရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္မႈရွိရင္ သင္ၾကားမႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားၿပီး မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ သင္ၾကားမႈ ထပ္ၿပီး လုပ္ေပးရပါမယ္။

ပံုစံ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ Individually guided Education (IGE) ျဖစ္ပါတယ္။ IGE နဲ႔ အျခားစနစ္ေတြၾကား အဓိက ျခားနားမႈကေတာ့ ဒီသင္ၾကားနည္းကို အဆင့္ခြဲျခားဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိတဲ့ Non graded School ေတြမွာ သင္ၾကားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား 100/150 ေလာက္ကို လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြ ေပးပါတယ္။ ဆရာက ကေလးေတြ ဘယ္လို အေကာင္းဆံုး သင္ယူမလဲ။ ဘယ္လိုႏႈန္းနဲ႔ သင္ယူမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး သင္ၾကားမႈ Program တစ္ခု ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ အကဲျဖတ္ ရပါတယ္။

Tutoring သို႔မဟုတ္ Coaching ဆိုတဲ့ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္းကေတာ့ ေရွးအက်ဆံုး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမဲ့ Individualized Instruction ရဲ႕နည္းလမ္းအျဖစ္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီနည္းမွာ ေက်ာင္းသားကို ကုစား သင္ၾကားျခင္းနည္း (Remedial Instruction) ေပးတာေရာ ျဖည့္စြက္ သင္ၾကားျခင္း (Supplemnetary Information) ေပးတာေရာ သံုးပါတယ္။ ဆရာ မိဘ ေက်ာင္းသား အစရွိတဲ့ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးက Tutor အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႀကီးသူနဲ႔ ငယ္သူ အတူတူ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ Cross Grade Tutoring ဆိုတာ ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပံုစံ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ အမ်ားစု သိၾကတဲ့ Distance Education ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ အကူအညီ လြယ္လြယ္ မရႏိုင္တဲ့ နီးနီးနားနား မရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာ သင္ယူႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာသင္ယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ား လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ ေဒသမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးပါတယ္။ တယ္လီဖုန္း၊ ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ ကြန္ျပဴတာ စသည္တို႔အျပင္ ျပဌာန္းစာအုပ္ လမ္းညြန္စာအုပ္ အစရွိတဲ့ Printed Materials ေတြက သင္ၾကားမႈကို အေထာက္အပံ့ ေပးတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ စာေပးစာယူ သင္တန္းေတြ ေလ့လာ သင္ၾကားမႈေတြကလည္း ေရးပန္း အစားဆံုး Distance Education  ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းက ေက်ာင္းသား ေနမေကာင္းလို႔ အိမ္တြင္းမွာ ေနစဥ္မွာေတာင္ ဆရာက သင္ၾကားေပးႏိုင္တဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

Projcet Method ကလည္း က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေဘာင္ အတြင္းမွာ သူတို႔ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သင္ယူခြင့္ေပးတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ လုပ္ငန္းစဥ္ကေန သိျမင္ နားလည္မႈေတြ အသိပညာေတြကို ရရွိႏိုင္သလို ထိေရာက္ၿပီး တန္ဖိုးရွိတဲ့ ေၾကာင္းက်ဳိး ဆက္စပ္မႈေတြ ခံစား နားလည္ တတ္မႈေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ လုပ္ငန္းကို ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ - ဘယ္လို အကဲျဖတ္ရမလဲ ဆိုတာကိုေတာင္ ဆံုးျဖတ္ လာႏိုင္ၾကပါတယ္။

စစ္မွန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ Individualized Instruction ျဖစ္ဖို႔ ဆရာေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြဲျပားေနမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလးစားမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ နားလည္မႈ လက္ခံမႈေတြလည္း ရွိပါမယ္။ ကိုယ့္ေက်ာင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတ ရယူျခင္းကလည္း အေျခခံ က်ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအေၾကာင္းကို ပိုသိေလေလ သူတုိ႔ရဲ႕ စြမ္းအင္ေတြ လိုအင္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ဆရာေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သင္ၾကားမႈပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳ ႏိုင္စြမ္းေတြ သင္ၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ရံု သာမက နားေထာင္ႏိုင္စြမ္း လက္ခံ ႏိုင္စြမ္း အားျဖည့္ ေပးႏိုင္စြမ္းစတဲ့ Abilities ေတြ ျပည့္ဝတဲ့ ဆက္္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္မႈရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

Program က သင္ယူသူေတြရဲ.  စြမ္းရည္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစသလား၊ သင္ၾကားမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အရင္းအျမစ္ေတြ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ယူေတြမွာ ဘယ္လို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိသလဲ၊ ေက်ာင္းသင္ ပညာေရး သင္ခန္းစာအပိုင္း လူမႈေရးအပိုင္း စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာ ေက်ာင္းသား နစ္နာမႈမရွိဘဲ မွ်တတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြ ရွိလားဆိုတဲ့ စံေတြနဲ႔ ဆန္းစစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ Individualzed Instruction Programs မ်ားကို တည္ေဆာက္ၾက ရပါမယ္။

Individualzed Instructionကို အသံုးျပဳတဲ့ အခါမွာ ဆရာေရာ ေက်ာင္းသားေတြပါ အေကာင္း၊ အဆိုး ဒြန္တြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဆရာအေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ ေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္မႈ ရေစႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသားရဲ႕ လိုအင္ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္တဲ့အတြက္ လက္ခံ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခ်စ္ခင္ျခင္းကို ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ ျပဌာန္းထားတဲ့ သင္ရိုးညြန္းတမ္း ေဘာင္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေလ့လာ သင္ယူမႈေတြကို အားျဖည့္ကူညီ ေပးႏိုင္တယ္။  ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးႏိုင္တယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ တိုးတက္မႈေတြကို တာဝန္ ယူေပး ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေပးႏိုင္တယ္္ဆိုတဲ့ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအင္မ်ားကိုလည္း ေက်နပ္မႈ ရေစပါတယ္။

အသံုးျပဳတဲ့ ပံုစံေပၚမွာ မူတည္ၿပီး Individualized Instruction က ေက်ာင္းသားရဲ. လိုအပ္ခ်က္ ေတြကိုလည္း ျပည့္ဝ ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအေနနဲ႔ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြ ေလ့လာႏိုင္သကဲ့သို႔ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အပန္းေျဖမႈေတြကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရႏိုင္သလို မေအာင္ျမင္မႈေတြ သိမ္ငယ္မႈေတြကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္ပါတယ္။ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈေတြကိုလည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိး ေက်းဇူးအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားရဲ႕ သင္ယူမႈပံုစံနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းကို သံုးၿပီး သင္ၾကား ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ. အာရံုစုိက္မႈ စိတ္ဝင္စားမႈေတြကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ကိုယ့္ စည္းကမ္းနဲ႔ကိုယ္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔ အားေပးႏိုင္ၿပီး ဘယ္လို သင္ယူရမယ္ဆိုတာ သိဖို႔ လမ္းညြန္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သေလာက္ အတိုင္းအတာ အတြင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈေတြ ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒီသင္ၾကားမႈရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ သင္ၾကားမႈကို တကယ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္မ်ားမ်ား ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ ႀကိဳက္သလို လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အလြယ္တကူ ခြင့္မျပဳႏိုင္တာမ်ဳိး ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားရဲ႕စြမ္းရည္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္တဲ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို ဒီသင္ၾကားမႈကို သံုးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသားေတြ Resource materials ေတြက ဒီစံႏႈန္းနဲ႔ အၿမဲ ကိုက္ညီမႈ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ မေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရၿပီး ေနာင္ပိုင္းမွာလည္း ဒါမ်ဳိး မၾကာခဏ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆိုရင္ Individualzed/ Personalized Instruction ကို ေလ်ွာ့ၿပီး သံုးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုတာကေတာ့ ဒီစနစ္ကို သံုးၿပီး သင္ၾကားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာအခန္း က႑က အလြန္ပဲ အေရးပါလွပါတယ္။ ဆရာက သူ႔ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ဦးေဆာင္သြား ရမယ္။ သမာရိုးက် သင္ၾကားမႈက ေခတ္မီပညာေရး စနစ္ေတြနဲ႔ အညီ ေျပာင္းလဲ ေပးသင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔စြာ သင္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သူေကာင္း (Good facilitator) တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ သင္ၾကားမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဒၚစုစုတင္

PM 26
မဟာပညာေရးဘြဲ႔။ သင္ျပနည္းဌာန။
ပညာေရးတကၠသိုလ္

Powered by Bullraider.com