ဒီမိုကေရစီစာသင္ခန္းအတြင္းက ကမၻာႀကီး (သင္ခန္းစာမ်ား)

ကေလးဗဟိုျပဳ စာသင္ၾကားနည္းမ်ား - မူလတန္း သင္ခန္းစာမ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္ပါရွိသည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ေက်ာ္ ပါရွိသည္။ ဆရာမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္စံု (လူမႈေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သိပၸံ၊ နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇီုင္း၊ ႏုိင္ငံသား ပညာေရး) သင္ခန္းစာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ activities ၂၀၀ ေက်ာ္ကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ယူရန္ ပံုကို ႏွိပ္ပါ။Powered by Bullraider.com