ပညာေရး အေတြးအေခၚ

Display # 
Title Author
အညႊန္းကိန္း သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈ Written by ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး)
မူလတန္းကေလးမ်ား ပန္းခ်ီသင္ၾကားေရး Written by ပန္းခ်ီသာစိန္ (ပညာေရး)
သင္ျပမႈ အႏုပညာ Written by ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး)
ဆရာအကဲျဖတ္ေပတံ ခုႏွစ္ေခ်ာင္း Written by ေမာကၡ
ေမာ္ဒန္ေခတ္ (ပညာေရး အယူအဆမ်ား ၂၃) Written by မင္းခတ္ရဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရး (အပိုင္း ၂) သင္ယူေလ့လာရန္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သင္နည္းမ်ား Written by သိန္းႏုိင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပညာေရး (အပိုင္း ၁) အယူအဆႏွင့္ နည္းစနစ္ Written by သိန္းႏုိင္
တင္မိုးႏွင့္ ကေလးကဗ်ာ Written by ဆရာခ်ိန္ (ပဲခူး)
ျမန္မာ ကေလးသူငယ္ သုတစာေပ Written by မင္းယုေ၀
ဂ်င္းဂ်က္ ရူဆိုး (သဘာ၀ပညာေရး) Written by သူရိန္ထက္လင္း