အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ (Centre of Excellence) ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၈)

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ေလ့လာၾကည့္မိရာမွ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါးကို ဆက္လက္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၄ ခု ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္း နယ္ေျမ)ႏွင့္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ဟူ၍ တကၠသိုလ္ ၆ ခုမွာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ (Centre of Excellence-COE) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္မူ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၂ ခုႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၂ ခုကိုသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ (Centre of Excellence-COE) အျဖစ္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ၆ ခုအနက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ (ဗဟန္း နယ္ေျမ)ႏွင့္ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ၅ ခုမွာ အဆင့္ျမင့္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိၿပီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုင္ဘာစီးတီး) မွာ စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

            အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရာ

            ရန္ကုန္နည္းပညာတၠသိုလ္ (Centre of Excellence-COE) တြင္

(၁) ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (Civil Engineering)

(၂) စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (Mechanical Engineering)

(၃) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ (Electrical Power Engineering)

(၄) အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ (Electronic Engineering)

(၅) သုတနည္းပညာ (Information Technology)

(၆) စက္မႈအီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ (Mechatronic Engineering)

(၇) ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ (Chemical Engineering)

(၈) ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္အင္ဂ်င္နီယာ (Textile Engineering)

(၉) သတၱဳထူးေဖာ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ (Mining Engineering)

(၁၀) ေရနံအင္ဂ်င္နီယာ (Petroleum Engineering)

(၁၁) သတၱဳေဗဒအင္ဂ်င္နီယာ (Metallurgy Engineering)

(၁၂) ဗိသုကာ (Architecture)

ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

            မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (Centre of Excellence-COE) တြင္

(၁) ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ (Civil Engineering)

(၂) အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ (Electronic Engineering)

(၃) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ (Electrical Power Engineering)

(၄) စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (Mechanical Engineering)

(၅) စက္မႈအီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ (Mechatronic Engineering)

(၆) သုတနည္းပညာ (Information Technology)

(၇) ဓာတုအင္ဂ်င္နီယာ (Chemical Engineering)

(၈) ႏ်ဴကလီးယားနည္းပညာ (Nuclear Technology)

(၉) ဗိသုကာ (Architecture)

(၁၀) ဇီ၀နည္းပညာ (Biotechnology)

ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း

            နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုင္ဘာစီးတီး)တြင္

(၁) သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (Information and Communication Technology)

(၂) အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ (Electronic Engineering)

(၃) အဆင့္ျမင့္ျဒပ္ပစၥည္းအင္ဂ်င္နီယာ (Advanced Materials Engineering)

(၄) တိက်စက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအင္ဂ်င္နီယာ (Precision Engineering)

ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

            ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသပညာတကၠသိုလ္တြင္

(၁) Aerospace- Propulsion and Flight Vehicles

(၂) Aerospace- Avionics

(၃) Aerospace- Electrical Systems and Instrumentation

(၄) Aerospace- Fuel and Propellant

(၅) Aerospace- Space Systems

ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။     

            အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား [ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ) ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္]တြင္

(၁) B.C.Sc. (Software Engineering)

(၂) B.C.Sc. (Knowledge Engineering)

(၃) B.C.Sc. (Business Information Systems)

(၄) B.C.Sc. (High Performance Computing)

(၅) B.C.Tech. (Embedded Systems)

(၆) B.C.Tech. (Computer Communication and Network)

(၇) B.C.Tech. (Computer Systems)

ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

Fotolia 4293532_XS ဤေနရာတြင္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ၆ ခု ၏ သင္ၾကား ပို႔ခ်မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္အလိုက္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို သီးျခား သင္ၾကားၾကျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ သင္ၾကား ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အလိုက္လည္း ဘာသာရပ္ အထူးျပဳဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္း ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားမွာမူ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ ႏွစ္ခုလံုး အတူတူပင္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ သင္ၾကား ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အလိုက္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းကို စံုစမ္းသိရွိရေပသည္။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားသည္မွာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ယခင္ဘြဲ႔မ်ားသည္လည္း အထူးျပဳ ခြဲျခားထားေသာ ဘြဲ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသုိလ္မ်ားမွာမူ ယခင္က ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ (B.C.Cs.) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ(B.C.Tech.) သာေပးအပ္ရာမွ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါမွ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား ခြဲျခားေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို သိရွိရသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အလိုက္ သင္ၾကားေပးမည့္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားမွာမူ ယခု အခ်ိန္အထိ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း မရွိေသးသည္ကို သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေျပာင္းလဲသည့္ အေျခအေနႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းၾကည့္ေသာအခါ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး) တြင္ သင္ၾကားမည့္ ၆ ႏွစ္အတြက္ ျပည့္စံုေသာ အစီအစဥ္ Plan မရွိေသးသည္ကို သိရွိရသည္။ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္မူ မည္သည့္ႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ခြဲျခား သင္ၾကားမည္ကို ယခုအခ်ိန္ထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ ရေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မူလက ဒုတိယႏွစ္တြင္ ဘာသာရပ္ ခြဲျခားရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယခု ထိုသို႔ ခြဲအံုးမည္မဟုတ္ဟု သိရသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွာမူ မူလဘြဲ႔မ်ားသာ အမ်ားစုျဖစ္သျဖင့္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ မလိုသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဤေနရာတြင္ စာေရးသူအႀကံျပဳလိုသည္မွာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုင္ဘာစီးတီး) အေနျဖင့္ သင္တန္းကာလ အျပည့္ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ေစလိုပါသည္။ ထို႔အတူ အဆင့္ျမင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ား [ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ဗဟန္းနယ္ေျမ) ႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္] အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ ေပးအပ္မည္ဟု ေျပာထားေသာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ႏုိင္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ထားသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသ သင့္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ အားလံုး အေနျဖင့္ မိမိတို႔ တကၠသိုလ္အလိုက္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ Web Page မ်ားလႊင့္တင္ကာ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ အျခား ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဘြဲ႔မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဘြဲ႔အလိုက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဆုိပါ အင္တာနက ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသင့္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ကိုလည္း ယခင္ စာေရးသူ အႀကံျပဳသကဲ့သုိ႔ပင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ ပံုစံမွသည္ တကၠသိုလ္မွ ကိုယ္ပုိင္ ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္ကို အျမန္ ေျပာင္းလဲသင့္ေပသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ား ၀င္ခြင့္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ယခင္ႏွစ္ကကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း ခြဲျခားျခင္း မရွိဘဲ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနအားလံုးမွ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

            စာေရးသူ အားမရျဖစ္ရသည္မွာ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေနထိုင္ေရးအတြက္ အေဆာင္ စီစဥ္ မေပးႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Facilities အျပည့္ျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ အေဆာင္မ်ား စီစဥ္ေပးကာCampus Life ကို ရရွိေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

            ထို႔အတူ ထပ္မံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တကၠသိုလ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္သည္ ဦးစီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံဘ၀မွသည္ ကိုယ္ပိုင္ ရပ္တည္မႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္၊ ပညာေရးညီလာခံ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ၀ါဒ (မူၾကမ္း) တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑တြင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားသည္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီး၏ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္၍ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီမွ စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ေရးကို ထည့္သြင္း အႀကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေပၚေစလိုပါသည္။

            ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒအရ ၾကည့္မည္ဆိုပါကလည္း တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ဦးစီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္မွာ လြဲမွားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အဆုိပါဥေပဒ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ ( ဂ ) တြင္ “ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုသည္။” ဟုလည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ “ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုတြင္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသူကို ဆိုသည္။” ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ ( င ) တြင္ “ဝန္ထမ္း ဆိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ရာထူးတစ္ခုခုတြင္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ဤဥပေဒပါကိစၥ အလို႔ငွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား မပါဝင္။” ဟု  ေဖာ္ျပထားရာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္သည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴး ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တကၠသိုလ္ကို စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္သည့္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴးပင္ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအမွဴး ႏွစ္ေယာက္၏ လက္ေအာက္ခံ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါဥပေဒအရ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴး ႏွစ္ေယာက္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို နာခံရမည့္ အျဖစ္မွ ကင္းေ၀းရန္ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံအစား ၀န္ႀကီးဌာနကသာ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲပါက လက္ရွိအတိုင္း ဆိုလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေပမည္။ ထို႔ျပင္ ၀န္ထမ္းအဖြဲအစည္း အႀကီးအမွဴးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ အထက္တြင္ ေနာက္ထပ္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ထပ္မံ ရွိေနျခင္းမွာလည္း စဥ္းစား သံုးသပ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ တကၠသိုလ္ ပီသလာေစရန္ ေရးသား အႀကံျပဳေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရး စီမံေရးကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးကို Autonomy ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရေပမည္။ တကၠသိုလ္ကို ပညာရပ္၀န္း အျဖစ္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။  ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ရင္ဆိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ရင္ဆိုင္ျခင္း မရွိေသာအခါ မိမိညံ့သည္ကို ညံ့မွန္း မသိေတာ့ဘဲ အျဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္းကို စိစစ္ျခင္းမျပဳဘဲ လူၾကားေကာင္းေအာင္ စာရင္းဇယားမ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေပါင္း မည္မွ်ရွိသည္၊ ေမြးထုတ္ၿပီး ဘြဲ႔ရ အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္တို႔ကိုသာ ေဖာ္ျပေနရံုမွ်ျဖင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

            အမွန္ဆိုရလွ်င္ တကၠသုိလ္သည္ တကၠသီလာမွ ဆင္းသက္ျခင္းျဖစ္၍ တကၠ (ႀကံစည္ျခင္း) ႏွင့္ သီလ (အေလ့အက်င့္) တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆိုင္းဘုတ္ တင္လိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ တကၠသိုလ္ ျဖစ္မလာပါဟူ၍ ဆိုခ်င္ပါသည္။ တကၠသိုလ္၏ မူလ အဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုေစရန္ အေတြးအေခၚကို ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔လက္မွတ္ကို ေပးအပ္ရံုမွ်ျဖင့္ေတာ့ တကၠသိုလ္အမည္ တပ္လွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ မဟုတ္ေပ။

            စာေရးသူအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္ နားလည္လက္ခံသည္ျဖစ္ရာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

(၁) တကၠသိုလ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိ Autonomous Body အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးပါ။

(၂) တကၠသုိလ္မ်ား၏ သင္ၾကားေရးကိစၥအ၀၀ကို တကၠသိုလ္ပညာေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ပါေစ။

(၃) တကၠသိုလ္၏ ၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ားကို (လြတ္လပ္ေသာ) တကၠသိုလ္ေကာင္စီမွသာ ေဆာင္ရြက္ပါေစ။

(၄) တကၠသိုလ္တြင္ လိုအပ္ေသာ Facilities မ်ားကို ျပည့္၀ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

(၅) တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Campus Life ကို ရရွိေစရန္ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

(၆) တကၠသိုလ္၏ ႏုိင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ား အားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ေပးပါ။

(၇) ယခု လက္ရွိအေနအထားအရ အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္မ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ အရည္အခ်င္း စိစစ္ေရး အဖြဲ႔တစ္ခုျဖင့္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးပါ။

(၈) တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ Lab မ်ားဖန္တီးေပးပါ။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ အသံုးျပဳႏုိင္ေစေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ (ယခုဆိုလွ်င္ စာေရးသူ သိသေလာက္ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အင္တာနက္ Server မ်ား ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးလွ်င္ ပိတ္ထားသည္သာ မ်ားေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး စိတ္မခ်ရသျဖင့္ဟု အေၾကာင္းျပပါသည္။ စာေရးသူ နားလည္သည္မွာ အင္တာနက္ Server မွာ အခ်ိန္ျပည့္ ဖြင့္ထားရမည္ဟုသာ သိပါသည္။)

(၉) တကၠသိုလ္အလိုက္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ ဘြဲ႔မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘြဲ႔အလိုက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ လႊင့္တင္ေပးပါ။

            အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါက အဆိုပါ တကၠသုိလ္သည္ အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမင့္ေသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာၿပီဟု သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စံပယ္မ

အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Center of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၁)
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Center of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၂)
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Center of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၃)
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Centre of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၄)
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Centre of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၅) 
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Centre of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၆) 
အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္ Centre of Excellence ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ - အပိုင္း (၇) 

Powered by Bullraider.com