အဆင့္ျမင့္ပညာေရး မူ၀ါဒသေဘာထား စစ္တမ္း

UTA YGNတကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္း UTA မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ေစ လိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး မူဝါဒ သေဘာထားစစ္တမ္းကို e-form (pdf) ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး မည္သူမဆို သေဘာထား ထုတ္ေဖၚ ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး၊ အဆိုပါ e-form တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရမည့္ (Contact Persons) မ်ားထံသို႔ 15.10.2013 ရက္စြဲ ထက္ ေနာက္မက် ေစဘဲ ျပန္လည္ ေပးပို႔ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို႔ ေပးပို႔ေစလိုပါသည္။

ေလးစားလ်က္

တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားအသင္း (UTA)

 

ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း

Powered by Bullraider.com