ဖက္ဒရယ္ပညာေရး

Category: ပညာရပ္စာတမ္းမ်ား
Published on Saturday, 24 January 2015 04:26
Written by သိန္းႏုိင္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁) အပိုင္း (၂)  အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၀ိေရာဓိမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရး မိတ္ဆက္နိဒါန္း

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၃) သင္ရိုးညႊန္းတမ္း လြတ္လပ္ခြင့္

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၄) ဒါကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္ရမွာလဲ

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၅) လူမႈတရားမွ်တမႈအတြက္ ပညာေရး

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၆) ပညာေရးမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္

Federal-sidebar

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။

Powered by Bullraider.com