လစ္ဘရယ္ပညာေရး (သို႔မဟုတ္) ယူေကႏုိင္ငံပညာေရးစနစ္

ပညာေရးကို တုိင္းျပည္၏ ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရး အာဂ်င္ဒါအျဖစ္ထားရွိေသာ ႏုိင္ငံ။ ကမၻာ့ထိပ္တန္းပညာႏုိင္ငံေတာ္ စာရင္း၀င္။ ဥေရာပတိုက္၏ ဒုတိယအေကာင္းဆံုးပညာေရးစနစ္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဘိုးေအႏုိင္ငံ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ကိုလိုနီေခတ္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ ကမၻာ့အဆင့္မီတကၠသိုလ္အျဖစ္ ဂုဏ္တင့္ေစခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ။ ႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္တကၠသိုလ္မွပင္ ဘြဲ႔ရသည္ျဖစ္ေစ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အဆင့္အတန္းရွိရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ ကမၻာေက်ာ္ တကၠသိုလ္မ်ား စုေ၀းထားရွိရာ ပညာရပ္၀န္းႏုိင္ငံ။ အသိပညာစီးပြားေရးႏွင့္ အသိပညာဗဟိုျပဳ ႏုိင္ငံ။ ယခုအပတ္တြင္ ပညာေက်ာ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ပညာေရး၏ အုတ္ျမစ္ ႏုိင္ငံေရးဒႆနတို႔ကိုေဆြးေႏြးပါမည္။

စေကာ့တလန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္တို႔ ဆက္စပ္တည္ရွိေနေသာ ကၽြန္းႀကီးမွာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ဟု လူသိမ်ားသည္။ United Kingdom ယူေကႏုိင္ငံကို Britain ၿဗိတိန္ႏွင့္ မသဲမကြဲျဖစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ယူေကတြင္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္၊ ေ၀လ္းစ္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ စေကာ့တလန္တို႔ စုေပါင္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ အုိင္ယာလန္ကၽြန္းတြင္ ယူေကျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ေသးငယ္လွေသာ ေျမာက္အုိင္ယာလန္နယ္ႏွင့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အုိင္ယာလန္သမၼတႏုိင္ငံတို႔ ရွိၾကသည္။  

ကေလးသူငယ္ဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ အျခား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္  နည္းလမ္းသစ္ပညာေရးေက်ာင္း alternative schools ဟုေခၚဆိုႏုိင္သည့္ စတိန္နာ (သို႔မဟုတ္) မြန္တက္ဆိုရီေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ home-school ဟု လူသိမ်ားလာသည့္ ေနအိမ္မွာပင္ အစိုးရပညာေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၀ုိင္းဖြဲ႔သင္ၾကားမႈမ်ားလည္း ေခတ္စားလာေနသည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္မွစတင္ကာ မသင္မေနရ ပညာေရးျဖစ္ေသာ္လည္း မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူဦးေရ တိုးပြားလို႔လာသည္။ အမ်ားစုအတြက္မူ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္မူႀကိဳပညာေရး စတင္သည္မွ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ မူလတန္းပညာေရး primary education ၿပီးဆံုးသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကသည္မွာ တရား၀င္ မသင္မေနရ ပညာေရးဥပေဒအရ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထိ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၁၆ ေက်ာ္ ပညာေရးကို ေရွ႕ဆက္ပညာေရး Further eduaction (FE) ဟူ၍ ေခၚဆိုၾကသည္။ ေက်ာင္း သားအမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕အတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး ခံစားခြင့္ ရွိသည္။ အထက္တန္းအထက္ဆင့္ ပညာေရးကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာမကဘဲ အျခားေသာ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား တြင္လည္း တက္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ၾကသည္။ FE ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အထက္တန္းပညာေရးေအာင္လက္မွတ္ General Certificate of Secondary Eduation (GCSE) သင္ရိုးညြန္းတမ္းအျပင္ အျခားေသာ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အေျချပဳ ေလ့လာမႈမ်ား work-based learning ႏွင့္ ရပ္ရြာ လူမႈအသိုက္အ၀ုိင္းအေျချပဳ ေလ့လာမႈမ်ား community based activities မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားၾကသည္။ ဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရး higher education ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္အထိ ပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းသစ္ကို အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀းလ္စ္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ထားရွိၿပီျဖစ္ေလရာ အထက္တန္းပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးအၾကား နယ္နိမိတ္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလို႔လာေနသည္။

ယူေကပညာေရးစနစ္တြင္ တစ္မ်ဳိးစားတည္း၊ တစ္ပံုစံတည္းဟူ၍ မရွိပါ။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ႏုိ္င္ငံေရး အခြင့္အာဏာကို ပိုမို ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလန္တြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ပံုစံမ်ားကို ေ၀လျပည္နယ္က က်င့္သုံးခ်င္မွ က်င့္သုံုးၾက၏။ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ျပည္နယ္တို႔မွာလည္း သူ႔တို႔ျပည္နယ္ကိုယ္ပုိင္စနစ္ႏွင့္ က်င့္သံုးၾကသည္။ အဂၤလန္နယ္အတြင္းမွာပင္ မတူကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ကေလးအမ်ားစုမွာ primary မူလတန္း (၁၁ ႏွစ္အရြယ္) ၿပီးဆံုးသည့္အခါ အထက္တန္းပညာေရး secondary schools သုိ႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကေသာ္လည္း နယ္ဖက္မ်ားတြင္ ေရွးဦးသင္ပညာေရး First, အလယ္တန္းပညာေရး middle, ႏွင့္ အထက္တန္းအထက္ဆင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားဟူ၍ စနစ္ကြဲျပားေနတတ္သည္။

liberal

အစိုးရေက်ာင္းမ်ား State schools

ယူေကေက်ာင္းအမ်ားစုမွာ အစိုးရက ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းစားရိတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေက်ာင္းမ်ားကို ေထာက္ပ့ံသည့္ေငြမွာ အခြန္မ်ားမွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုႀကီးမွာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ဘ႑ာေငြေၾကး အကူအညီကို ရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသႏၱရအပိုင္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေတာ္ေငြမ်ားႏွင့္ အစိုးရေထာက္ပ့ံေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ မည္မွ်ပံ့ပိုးရမည္ကို ေဒသႏၱရ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွွင့္ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ား ရရွိေရးတို႔ကို ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ားက တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။

ေ၀လျပည္နယ္ႏွင့္ စေကာ့တလန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းတုိင္းလိုလိုမွာ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၏ ဘ႑ာေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ရပ္တည္ၾကေသာ္လည္း အဂၤလန္နယ္တြင္မူ ေက်ာင္းမ်ားက အဂၤလန္နယ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး၊ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားထံသို႔ တုိက္ရိုက္အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းမ်ား တုိးပြားလာေနသည္။ အကယ္ဒမီဟူ၍ လူသိမ်ားလာသည့္ အစိုးရေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွာ ျပည္နယ္ပညာေရး၀န္ႀကီးထံမွ အကူအညီ တုိက္ရိုက္ရရွိၾကသည္။ ေက်ာင္းမ်ားကို ဘ႑ာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမွာ ေက်ာင္းက ရရွိေသာ ေငြေၾကးပမာဏအျပင္ အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈလည္း ရွိေနသည္။ မည္သူက ေထာက္ပံ့ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔တြင္ ေက်ာင္းလည္ပတ္မႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား

ေရွးယခင္ကာလမ်ားကတည္းက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားမွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သည့္ အစဥ္အလာရွိသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဟာရိုး Harrow ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၁၆ ရာစုကတည္းကပင္ တပည့္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစုတြင္ အလယ္အလတ္တန္းစား လူဦးေရ တုိးပြားလာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အဂၤလန္၏ အထင္ကရ နာမည္ႀကီး အစုိးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းလခေပးရသည့္ သီးသန္႔ေက်ာင္း independent schools မ်ားမွာ ထိုကာလတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္မွသာလွ်င္ မိန္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနခြင့္ ရရွိလာခဲ့သည္။ အဂၤလန္တြင္ ေက်ာင္းအနည္းစုမွာ ဘာသာေရးအေပၚတြင္ အေျချပဳ တည္ေထာင္ထားၾကသည္။ မူဆလင္ေက်ာင္း ၁၂၆ ေက်ာင္းရွိၿပီးလွ်င္ ပုဂၢလိအလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ၾကသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာႏွင့္ အင္ဂလိကန္ဘာသာအေျချပဳ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာမူ အစုိးရအေထာက္ပံ့ျဖင့္ ရပ္တည္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရ၏ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်ရွိသည္။

ေက်ာင္းသမိုင္း

ေက်ာင္းဟု ဆုိလုိက္သည္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားကိုသာ ေျပးျမင္ၾကေလ့ရွိသည္။ အသစ္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ေဟာင္းႏြမ္းေနမည္။ ဂိတ္တံခါးမ်ားႏွင့္ ျခံစည္းရိုးမ်ား၊ ေက်ာင္းနား ယာဥ္ကူးမ်ဥ္းက်ားႏွင့္ အခ်က္ျပမီး၊ လမ္းကူအကူ အမ်ဳိးသမီးႀကီး lollipop lady၊ မနက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိိန္တို႔တြင္ ေက်ာင္းေဘးလမ္းမ်ား ကားျပည့္က်ပ္ျခင္း။ မည္သည့္ရပ္ကြက္တြင္မဆို ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေတာ့ ရွိေနတတ္ၿပီး ရပ္ရြာလူမႈအသိုက္အ၀ိုင္းမွာ ယင္းကို ဗဟိုထားသည့္ သဖြယ္ပင္။ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ထူးမျခားနားလည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အဲဒီေနရာမွာ အဲဒီလိုမ်ဳိး ရွိေနတာပါပဲ.. အျမင္မ်ဳိးရွိတတ္ၾကသည္။ အမွန္တကယ့္ေတာ့ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ လူ႔သမို္င္းမ်ဥ္းတြင္ သိပ္ေတာ့ မၾကာေသးပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀ နီးပါး သက္တမ္းမွ်သာ ရွိေသးသည္။ ေက်ာင္းမတုိင္မီကလည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္တို႔ အစဥ္အဆက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတိျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ၾကသည္သာ။ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မဟုတ္လား။ ယခုမွ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေထာင္ရပါမည္နည္း။ ဤသည္ကို သိနားလည္ရန္အတြက္ အဂၤလန္၏ ေနာက္ခံေက်ာင္းသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္တို႔ကို သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုအပ္ပါ၏။

၂၀ ရာစုအတြင္း အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္တို႔တြင္ ပညာေရးျဖစ္ထြန္းလာခဲ့မႈ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ ျပည္နယ္ေက်ာင္း သမုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ မူလတန္း၊ အထက္တန္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ပညာေရး၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးတို႔ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုႏုိင္ပါသည္။ အာဏာရ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔က ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုကိုလည္း ခ်ယ္လွယ္ခဲ့ၾကသည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ၾကားပံုတို႔တြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စေကာ့တလန္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွာမူ အဦးအစကပင္ အဂၤလန္ႏွင့္ ေ၀လျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ မတူ၊ သီးျခားျဖစ္တည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင္တူ၊ အေသြးတူခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၁၄၀ ေက်ာင္းသမိုင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရန္မွာမူ မလြယ္ကူလွပါ။ သို႔ေသာ္ သက္တမ္း ၄ ခု ပိုင္းျခားတင္ျပႏုိင္ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ရိုးစင္းလွၿပီး တဆက္တည္းလည္း ျဖစ္သည္။ ကေလးအမ်ားစုႀကီး ေက်ာင္းေနခြင့္ ရရွိလာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေနႏွစ္လည္း ပိုမို ၾကာရွည္လာခဲ့သည္။ ပညာေရးရန္ပံုေငြကို ပိုမို သံုးစြဲလာခဲ့သည္။ အစိုးရတို႔ကလည္း အခြန္ေပးေဆာင္သူ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ပညာေရးတြင္ ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲၾကေစရန္ ၀င္ေရာက္စီမံသည္။ အားလံုး အစီအစဥ္တက်ဟူ၍ ရႈျမင္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထင္သာျမင္သာျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုတြင္လည္း ျပႆနာ မရွိဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္တုိင္းတြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရသည္ခ်ည္းပင္။ ပညာေရးအေပၚ မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားျဖင့္ ရွိေနခဲ့သည္။ ဤျခားနားေသာ အျမင္မ်ားကို သိနားလည္ရန္အတြက္ ႏုိ္င္ငံေတာ္က ပညာေရးတြင္ တာ၀န္ယူမႈအပိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဒႆနမ်ား၏ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုမွသည္ စတင္ကာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအထိ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒႆနတရားမ်ား

ယူေကျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ၏ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၁၀၀ ပညာေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေျပာင္းလဲလာခဲ့ပံုတြင္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ ရွိႏုိင္ပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေမြးဖြားသည္မွ ေသဆံုးသည္အထိ လူထု၏ဘ၀ကို အဘယ္ေၾကာင့္ လႊမ္းမိုုးမႈ ရွိရပါသနည္း။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္မွာေတာ့ လြယ္ကူလြန္းလွသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ “ႏုိင္ငံေတာ္” ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ လႊမ္းမိုးမႈကိုေတာ့ နိစၥဓူ၀ ခံစားသိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အစုအေ၀းဟူ၍ ရႈျမင္ႏုိင္ၿပီး တုိင္းျပည္တြင္ အာဏာပုိင္စိုးမႈကို ရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေသာ အစိုးရအဖြဲ႔လည္း ပါရွိမည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အႀကံျပဳေသာ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ပါမည္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တာ၀န္ယူသည္။ ဤအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ကြန္ယက္သေဘာ ဆက္စပ္၊ ယွက္ႏြယ္မႈကို နားလည္ရန္မွာ သိပ္ေတာ့မလြယ္ကူလွပါ။ အဂၤလန္မွာမူ လက္ရွိအစိုးရမွာ အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္သည္ကိုေတာ့ ျငင္းဆိုစရာမရွိပါ။ သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္” ဟုဆိုေသာ္ျငားလည္း ၾကားေနလိမ့္မည္ မဟုတ္။ အာဏာရ ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳ သက္၀င္ လႈပ္ရွားျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယူေကတြင္ အမ်ဳိးသားအစိုးရမ်ားမွာ ပညာေရးအေပၚတြင္ မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္။ သူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေနာက္ခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ခံယူခ်က္တို႔ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တတ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ တုိင္းေရးျပည္ရာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည့္ ပါတီ၏ ယံုၾကည္မႈတို႔လည္း ရွိေနတတ္သည္။ အလြယ္ကူဆံုးေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက အဓိကႏုိင္ငံေရးအေတြးအျမင္ ဒႆန ၂ ရပ္ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္။ ဤသည္မွာလည္း လြန္ေလၿပီးေသာ အႏွစ္ သံုးရာ ႏုိင္ငံေရးသမိုင္း၏ ေနာက္ခံဟုပင္ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ပထမဒႆနမွာ လစ္ဘရယ္၀ါဒ liberalism ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ မ်ားမၾကာေသးမီက ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္၀ါဒ neo-liberalism အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ ဒုတိယဒႆနမွာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ Social democracy ျဖစ္သည္။ ဤ အေတြးအျမင္ ၂ ရပ္အေပၚတြင္ သိျမင္နားလည္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ၂၀ ရာစု ပညာေရးျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လစ္ဘရယ္၀ါဒ Liberalism

ယူေကႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးဒႆနျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟူ၍ ေယဘုယ် ေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။ ၁၄ ရာစုကပင္ စတင္ သံုးစြဲလာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉ ရာစု အလယ္ေလာက္မွ တြင္က်ယ္လာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ေလာက္က အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ လူလတ္တန္းစားတု႔ိ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္တို႔၏ အၾကြင္းမဲ့အာဏာတိို႔အၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္။ လစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ားသည္ အစိုးရမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ကင္းေသာ စက္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေထာက္ခံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ဆိုၾကေသာ္လည္း “အေတြးအေခၚ ပြင့္လင္းျခင္း” ႏွင့္ “လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း” ဟူ၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဖြင့္ဆိုၾကေလ့ရွိသည္။

တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိန္၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးတို႔က ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာလုိက္စားၾကေသာ ဒႆနဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ၿဗိတိန္ကို ယွဥ္တြဲရႈျမင္သည့္ အေတြးအေခၚစံဟူ၍ပင္ ဆိုရေလာက္ေအာင္ျဖစ္သည္။ ဤလစ္ဘရယ္၀ါဒ၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ေတာ့ “တစ္သီးပုဂၢလ အခြင့္အေရး” individualism အေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အယူအဆပင္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀လာေစရန္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ၾကား၀င္ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္မႈ လံုး၀ မရွိေစဘဲ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားပိုင္ခြင့္ရွိေနသည္။ ဤဒႆန၏ ယွဥ္တြဲပံုေဖာ္ခ်က္မွာ မည္သူမဆို မိမိလုပ္ရပ္ကို မိမိကပင္ “တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ” ရမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤအစဥ္အလာ ဒႆနအရ ႏုိင္ငံေတာ္ထက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈကို ပိုမို ဦးစားေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကို (မရွိမျဖစ္) လိုအပ္ေသာ မိစၦာဆိုး necessary evil အေနျဖင့္ ရႈျမင္ၿပီး အၾကင္သူတစ္ဦးစီ၏ ဘ၀ရပ္တည္ရွင္သန္မႈတြင္ အနည္းဆံုး၊ အနိမ့္ဆံုးသာလွ်င္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳသင့္သည္ဟု လစ္ဘရယ္၀ါဒီတို႔က ယူဆေလ့ရွိသည္။

လစ္ဘရယ္၀ါဒ၏ တစ္သီးပုဂၢလသေဘာကို ရွင္ေတာ္ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာမ်ားတြင္ပါရွိေသာ “အတၱာဟိ၊ အတၱာေနာ နာေထာ” မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္ေပ၏ - ဒႆနႏွင့္ယွဥ္တြဲ ေလ့လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အၾကင္သူတစ္ဦး၏ အသိဥာဏ္ပညာ၊ လံု႔လ၊ ၀ီရိယကို အဓိက အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ဘ၀ခရီး၊ သံသရာခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ဟု ဆိုဆံုးမထားခ်က္မွာ ဥေရာပ liberal ၀ါဒလာ “မိမိသည္သာ မိမိ၏ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္” - ဟူေသာ အဆိုအမိန္႔ႏွွင့္ သေဘာညီေၾကာင္း ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာစာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း က်င့္ႀကံမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ရာစုေထာင္ခ်ီေနသည့္ ျမန္မာမႈထဲမွ ဤအေတြးအျမင္မွာ ၂၁ ရာစု ႏုိင္ငံတကာပညာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလွသည္။

တစ္သီးပုဂၢလ၀ါဒ individualism အေပၚ ယံုၾကည္မႈသည္ ျဗဟၼစိုရ္တရားထဲမွ သည္းခံျခင္းတရား “ခႏၱီ” tolerance ကိုလည္း ထြန္းကားေစသည္ဟုဆိုရမည္။ တစ္သီးပုဂၢလရွင္သန္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ ပုဂၢလသေဘာကို အေလးထား၊ ဗဟုိျပဳ လက္ခံက်င့္သံုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းတြင္ လုပ္ခလစာႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈတို႔ မညီမွ်ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။ က်ဳိးေၾကာင္းျပခ်က္ေတာ့ ရွိေနပါသည္။ မိမိဘ၀ႏွင့္ ကံၾကမၼာအေပၚ မိမိကသာလွ်င္ တာ၀န္ယူျခင္းဟူ၍ပင္။ ဘ၀ဆိုသည္မွာ အားလံုးက အဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းရမည့္ ေလွကားထစ္ဟူ၍ ရႈျမင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားထက္ အခ်ဳိ႕မွာ ေမြးရာပါ ဗီဇသေဘာအရ စြမ္းေဆာင္ရည္တဲလန္႔ talent ပါရွိမည္။ အခ်ဳိ႕ကား ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ effort တြင္ အေလးသာႏုိင္သည္။ ဤသည္မွာလည္း ေလာကဓမၼတာပင္။ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္မွာေတာ့ လူ႔အထက္တန္းလႊာ အီလစ္မ်ား ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မတူကြဲျပားသည့္ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသီးသန္႔ ထားရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တန္းတူညီမွ်ျခင္း ျဖစ္ေစရန္ တည္ေဆာက္မႈကိုေတာ့ ဦးစားေပး စဥ္းစားျခင္း မရွိပါ။ ဤသည္ပင္လွ်င္ အဂၤလန္ပညာေရးကို တည္ေဆာက္ထားရွိျခင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟူ၍ ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ပညာေရးမူ၀ါဒတြင္ ပါရွိေသာ အားလံုးအတြက္ ပညာေရးစံတန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ထိန္းညိႇထားသည္။

ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ား neo-liberalism က လူ႔သဘာ၀ကို ပိုမို၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖင့္ ရႈျမင္လာၾကသည္။ သူတို႔က လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လူမႈေရးတာ၀န္ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ မိမိ တာ၀န္ယူႏုိင္စြမ္း မရွိေသာသူမ်ားကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု လက္ခံ ယံုၾကည္ၾက၏။ လူ႔သဘာ၀သည္ “အတၱ” ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္တတ္သည္ - ဟူေသာ အျမင္သည္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္လိုသည္ ဟူေသာ “ပရဟိတ” အျမင္သည္လည္းေကာင္း၊ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေသာ္ျငားလည္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းကို အျမင့္မားဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသင့္သည္ဟူေသာ liberal ပညာေရးအျမင္တြင္ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ liberal ၀ါဒီမ်ားက တသေဘာတည္း ရွိၾက၏။ ဤအခ်က္ကို အေျခခံ၍ ပညာေရးမူ၀ါဒႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္လာၾကသည္။

ႏွစ္ ငါးဆယ္ခန္႔ ျခစား၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနရသည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို လစ္ဘရယ္တန္ဖိုးစံမ်ား အျပည့္အ၀ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမည္လား။ အပ္ခ်ေလာင္း လုပ္၍ေတာ့ မရႏုိင္ပါ။ အမိန္႔နာခံတတ္မႈ အေျချပဳ တင္းက်ပ္လွသည့္ သင္ၾကားေရးပံုစံမ်ား၊ မျပဳမျပင္ခဲ့သည့္ သင္ရိုးအေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပံုစံခြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲတြင္ အသားက်ေနသည့္ ပညာေရးစနစ္အတြင္းရွိ မလိုလားအပ္ေသာ အမိႈက္သရိုက္မ်ား၊ စံလြဲေနမႈမ်ား၊ မနက္ျဖန္ ရွင္သန္မႈအတြက္ မလိုအပ္ေတာ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ စတင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ဒႆနမ်ားထဲမွ လက္ဆင့္ကမ္းရမည့္ ပညာေရးအေတြးအေခၚမ်ားကို ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လစ္ဘရယ္ပညာေရးဒႆနမွ ေကာင္းေသာ၊ မြန္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဒႆနအေပၚ အေျခခံရပါလိမ့္မည္။

liberal လစ္ဘရယ္၀ါဒႏွင့္ အျပဳိင္ထြန္းကားေနသည့္ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ ဒႆနတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ “ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ Socialism and Social Democracy” ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။

ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ Socialism and Social Democracy

လစ္ဘရယ္အေတြးအျမင္မ်ားကို စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္အတူ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ socialism မွာ ၁၉ ရာစုအကုန္ပုိင္းတြင္ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ပံုသဏၭာန္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ေပၚထြန္းလာေသာ္ျငားလည္း လစ္ဘရယ္၀ါဒ၏ “တစ္သီးပုဂၢလ အယူအဆတြင္ တရားမွ်တမႈ မရွိ” ဟူေသာ ရပ္ခံခ်က္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ အဓိက ယံုၾကည္ခ်က္ဟုဆိုႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက လူတစ္ဦးခ်င္း ေကာင္းစားေရး၀ါဒ (သို႔မဟုတ္) တစ္သီးပုဂၢလိက၀ါဒ individualism ၏ အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံေသာ္ျငားလည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အထိအခိုက္မခံသင့္ဟူေသာ အျမင္ေတာ့ ကုိင္စြဲထားၾကေသးသည္။ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစလွ်င္ (သို႔တည္းမဟုတ္) လူမႈ အသိုင္းအ၀န္း၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစလွ်င္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ခြင့္မျပဳသင့္ဟုဆို၏။ ၁၉ ရာစုတြင္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္၏ အဆံုးမဲ့ အခြင့္အာဏာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာႏွင့္ ဓနဥစၥာခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈ မ်ားစြာကို လူအခ်ဳိ႕က ရရွိခံစားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ က်န္ရွိသူ လူအမ်ားစုႀကီး အတြက္မူကား မခံမရပ္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡေဘးႏွင့္ ေက်းကၽြန္ျပဳျခင္းကိုသာ ခံစားခဲ့ရသည္။ အားနည္းသူမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အင္အားရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၾကား၀င္ပံ့ပိုးမႈမွာ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒီတို႔က ရႈျမင္ၾကသည္။

အေနာက္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ အေတြးအေခၚမ်ားကို social democracy ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္အျဖစ္ ပံုေဖၚခဲ့ၾက၏။ အရင္းရွင္စနစ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကိုေတာ့ လက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား၏ ျပင္းျပေသာ ခံယူခ်က္မွာ အရင္းရွင္စနစ္ကို “ကိုယ္က်င့္တရားအေျချပဳ စီးပြားေရး” အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္သည္။ လူအနည္းစု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ထက္ အမ်ားစုႀကီး၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းကို လိုလားသည္။ ဤသို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္မွာ ႏုိ္င္ငံေတာ္က စြက္ဖက္ ပါ၀င္ကူညီမွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္မည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ” ဆိုသည္မွာလည္း (လိုအပ္ေသာ) ရန္သူ၊ မိစၦာဆိုး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူထု အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကာကြယ္ကူညီသူျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀ွမ္းလံုးရွိ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားကိုယ္စီသည္ မိမိတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေစရန္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ အခြင့္အာဏာပိုင္သူမ်ားက အျခားသူမ်ားအတြက္ တာ၀န္၊ ၀တၱရားမ်ားရွိေၾကာင္းကို လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

စကန္ဒီေနးဗီးယန္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္၊ ဖင္လန္ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤအေတြးအေခၚမ်ားကို လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္သက္၀င္ေစခဲ့သည္။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကပင္ အာဏာ ရရွိလာေစကာမူ ဤယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအတုိ္င္းပင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ အားလံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးအေပၚ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး အေျခခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို က်င့္သုံုးၾကသည္။ ယူေကႏုိင္ငံတြင္မူ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္တို၊ ခဏတာမွ်ေတာ့ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကၿပီး ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ ၿဗိတိန္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ဟူ၍ ခံယူက်င့္သံုးသူမွာ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရၿပီ။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ၿဗိတိန္က လစ္ဘရယ္အစဥ္အလာကိုသာ လက္ခံ က်င့္သံုးသည္ဟု ယူဆႏုိင္၏။

အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ဤအစဥ္အလာက ပညာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေနာက္ခံသဖြယ္တည္ရွိ ေနပါသည္။ ဤေနာက္ခံအယူ၀ါဒမ်ားကို ျခယ္သၿပီးေသာ္ ဆက္လက္ၿပီး ယူေကႏုိင္ငံ၏ ေက်ာင္းသမုိင္းကို ေခတ္ကာလ အပိုင္းအျခား ၄ ပိုင္းထား၍ ခြဲဲျခားေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္။

ယူေကပညာေရးသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အင္ဂလိုဆက္ဆြန္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ပထမဦးဆံုး အေျခခ် ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ခ်ိန္မွ အဂၤလန္ပညာေရး စတင္ခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ Medieval period (AD 500-1500) အလယ္ေခတ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္လာၾကၿပီး လက္တင္ဂရမ္မာကို သင္ၾကားေပးသည္။ အလုပ္ခြင္အႀကိဳ အလုပ္သင္ပံုစံမ်ဳိးလည္းထားရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ေထာင္ခန္႔ကပင္ ကမၻာေက်ာ္ ေရွးအက်ဆံုး ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ကင္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂံေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ၁၁ ရာစုေလာက္ကတည္းပင္ ျဖစ္မည္ဟု သမုိင္းမွတ္တမ္းက ဆိုပါသည္။

၁၉ ရာစုတြင္ အဂၤလန္ဘုရားေက်ာင္း Church of England က ပညာေရးကို အဓိကတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရးဥပေဒကို စတင္ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကို စတင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္အထိ မသင္မေနရ ပညာေရးဥပေဒကို ျပဌာန္း၏။ ကေလးအမ်ားစုက မူလတန္းပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္သည္အထိ ေက်ာင္းေနလာၾကၿပီး အထက္တန္းပညာေရးမွာမူ သူၾကြယ္တို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ပညာေရးဥပေဒတြင္ အားလံုးအတြက္ အထက္တန္းပညာေရးကို အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ထည့္သြင္းျပဌာန္းခဲ့သည္။ tripartite system ေက်ာင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ ပညာေရးစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္း ၃ မ်ဳိးစနစ္ဟုဆိုသည္။ ဂရမ္မာေက်ာင္း၊ အထက္တန္းသက္ေမြးေက်ာင္း၊ ေခတ္ေပၚအထက္တန္းေက်ာင္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဂရမ္မာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစဥ္အလာ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို ဦးစားေပးသည္။ သက္ေမြးေက်ာင္းမ်ားက အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ အေျခခံကို သင္ၾကားေပးၿပီး ေခတ္ေပၚအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးအမ်ားစု တက္ေရာက္ၾကသည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မူလတန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ စာေမးပြဲ ရလဒ္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ရာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ ပညာဆည္းပူးေစျခင္းပင္။

၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသံုးပြင့္ဆုိင္ ပညာေရးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ compreshensive education စနစ္သစ္အရ ကေလးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ ပညာဆည္းပူးလာၾကသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မာဂရက္သက္ခ်ာ အာဏာ ရရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း အဓိကေျပာင္းလဲမႈ ၂ ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ သက္ေမြးပညာေရးသစ္ new vocationalsim ကို တိုးခ်ဲ႕သင္ၾကားခဲ့သည္။ ဒုတိယေျပာင္းလဲမႈမွာ စာေပႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ေသာ ေမြးရာပါ ပါရမီရွင္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားျဖစ္ပါက ေက်ာင္းလခႏွင့္ ပညာေရး အကူအညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ Education Act ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ကို ဆန္းသစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပညာေရးေစ်းကြက္ကို ပံုေဖၚခဲ့၏။ စားသံုးသူမ်ား (တပည့္မ်ား) က မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ေစ်းကြက္ (စာသင္ေက်ာင္း) ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေစေသာ စနစ္ဟုဆုိသည္။ ေက်ာင္းဆိုးမ်ားမွ တပည့္မ်ားကို ေက်ာင္းေကာင္းမ်ားသို႔ လက္လႊတ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ယင္းေနာက္ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ျဖစ္ေစ၊ အေရအတြက္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းလံုး၀ပိတ္လိုက္ရျခင္းကိုျဖစ္ေစ လုပ္ၾကရေတာ့သည္။

ေဒသႏၱရေက်ာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ local management of schools LMS စနစ္ကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့၏။ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားက ေက်ာင္းအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြဲေ၀ေပးၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက တာ၀န္ယူၾကရသည္။ ေက်ာင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ရရွိေစရန္ အားထုတ္မႈ ဆိုႏုိင္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေက်ာင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားထံမွ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစီမံမႈတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ဗဟိုအစိုးရက ျပန္လည္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္း National Curriculum ကို ျပဳစုျပဌာန္းၿပီး ဘာသာရပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ မာတိကာမ်ားကို မသင္မေနရ စနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေစသည္။ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ားက ဘာသာရပ္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိခဲ့သည္။  ပညာေရးအဆင့္ ၁ မွ ၄ ဆင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္၊ ၁၁ ႏွစ္၊ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္မ်ား) တြင္ အမ်ဳိးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္း စစ္ေဆးမႈ national curriculum assessment စနစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအဆင့္ ခြဲျခားရာတြင္ အဓိက အသံုးျပဳၿပီး ကေလးမ်ားကို အတန္းတက္ရန္ ေျဖဆိုရသည့္ စာေမးပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ ၄ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္) တြင္ အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ GCSE ကို ေျဖဆိုၾကရသည္။ League Tables ေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္စနစ္၊ ေက်ာင္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေသာစနစ္၊ တကၠသိုလ္မ်ားကို အရည္အေသြးအရ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာစနစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ေဖၚျပသည္။ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပညာေရး အရည္အေသြးအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ္လည္း  ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ခံရၿပီး မိဘမ်ားက ေရွာင္ရွားလိုသည့္ ေက်ာင္းဆိုးမ်ားစာရင္းလည္း ေပၚထြက္လာတတ္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ပါရွိေနသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလုပ္သမားပါတီ (ေလဘာပါတီ labour party) က ေၾကြးေၾကာ္သံအေနျဖင့္ “ပညာေရး၊ ပညာေရး၊ ပညာေရး” ဟူေသာ ဂါထာကို တဖြဖြရြတ္ဆိုၿပီး အာဏာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ ေရွးရိုးစြဲ Conservative Party ၏ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားအတုိင္းသာ ဆက္လက္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သင္ရိုး၊ ေက်ာင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး စနစ္တို႔ကို ဆန္းသစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာခဲ့၏။

ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ယူေကႏုိင္ငံသည္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လာခဲ့သည္။ ယူေကအစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးျခင္း devolution - Decentralisation ျဖစ္စဥ္ကိုဆိုလိုပါသည္။ ယူေကကို ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု၀င္ ၄ ျပည္နယ္အနက္ ျပည္နယ္ ၃ ခုသို႔ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအာဏာအခ်ဳိ႕ကို လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္၏။ လန္ဒန္ရွိ ယူေကပါလီမန္မွ အာဏာမ်ားကို ကာဒစ္၊ ဘဲလ္ဖတ္စ္ႏွင့္ အီဒင္ဘာရာၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျပည္နယ္ပါလီမန္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္၊ ေ၀လျပည္နယ္၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အုိင္ယာလန္နယ္တို႔တြင္ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ စေကာ့တန္ပါလီမန္၊ ေ၀လျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ the National Assembly ႏွင့္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္ Assembly လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စီဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယူေကပါလီမန္က အဂၤလန္နယ္ကို တာ၀န္ဆက္လက္ယူထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ ေမြးျမဴေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ အုိးအိမ္၊ တရားေရး၊ ေဒသႏၱရအစိုးရ၊ မီးသတ္ ဆိုင္ရာ က႑မ်ားပါ၀င္သည္။ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ မလႊဲေျပာင္းဘဲ ယူေကပါလီမန္က တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ေသာ ဌာနမ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ စြမ္းအင္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈ က႑မ်ားျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္၏ ၀က္မင္စတာ ပါလီမန္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ ျပည္နယ္မ်ားက “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” Self-rule ရရွိျခင္းဟုဆိုရမည္။ ဖက္ဒရယ္တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ ကေနဒါတို႔ႏွင့္ ဆင္ဆင္တူသည္။ ပညာေရးမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေရးရာ၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္နယ္အလိုက္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပညာေရး Citizenship Education

ယူေကပညာေရးတြင္ “ႏုိင္ငံသားပညာေရး” ကို သီးသန္႔ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း သင္ၾကားရပါသည္။ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္အေနျဖင့္ National Curriculum အမ်ဳိးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ အသက္ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေလ့လာၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႏုိင္ငံသားပညာေရးဘာသာက ပံ့ပိုးႏုိင္၏။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ကိုယ္စီ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေရး၊ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးေရးတို႔ ပါရွိသည္။ စီတီဇင္ရွစ္ဘာသာရပ္ (Citizenship curriculum) ကို အေျခခံအယူအဆ ၄ ရပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းပင္။ Democracy ဒီမိုကေရစီ၊ Justice တရားမွ်တမႈ၊ rights and responsibilities အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ identity and diversity မိမိ၏ ပင္ကို္ယ္သရုပ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ား - ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ၄ ခုျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံ ဗဟုသုတမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားကို ရရွိေစရန္ သင္ယူၾကရသည္။ စြမ္းရည္မ်ားထဲတြင္ critical thinking ပိုင္းျခားေ၀ဘန္စဥ္းစားျခင္းႏွင့္ enquiry စူးစမ္းေလ့လာတတ္မႈ၊ adovcacy and representation စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈ အတတ္ပညာႏွင့္ ကုိယ္စားျပဳ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ taking informed and responsible action အသိအျမင္ၾကြယ္ၾကြယ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းတို႔ကို စာသင္ခန္းမ်ားထဲတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

ႏုိင္ငံေရးပညာ၊ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအေၾကာင္း၊ ဥပေဒပညာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္၊ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ စသည့္ အေျခခံမ်ားကိုလည္း ဆဌမတန္းႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္မ်ားတြင္  ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိၾကသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လက္တေလာျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏုိင္ရန္ ဆရာဆရာမမ်ားက သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကရသည္။ ဤသည္မွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းကို ျပင္ပ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ ပကတိတရားမ်ားကို ပိုမို သိရွိနားလည္ေစပါသည္။ ႏုိးၾကားတက္ၾကြေနေသာ ႏုိင္ငံသား Active citizenship အျဖစ္ ပ်ဳိးေထာင္ ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ မိမိ၏ မိသားစု၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္ကို တာ၀န္ယူတတ္သူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ အထက္တန္းအဆင့္ သင္ၾကားေရးနမူနာတစ္ခုကို ေပးပါမည္။ လူ႔အခြင့္အေရး၊ မတူကြဲျပားျခင္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း ေခါင္းစဥ္တို႔ကို သင္ၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႔ၿပီး မိမိတို႔ေက်ာင္း၊ ရပ္ရြာေဒသတြင္းရွိ “လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈမ်ား” racism ကို သုေတသနျပဳ၊ စူးစမ္းေလ့လာၾကၿပီး ျပန္လည္တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းပင္။ “ႏုိးၾကားတက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသား” ေခါင္းစဥ္ႀကီး၏ အျခားေသာ သင္ခန္းစာ နမူနာမ်ားအေနျဖင့္ - ရပ္ရြာတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း၊ ရန္လိုရန္စျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုငယ္မ်ားဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ယူျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္ေစေသာ ေစ်းကြက္စီးပြာေရး စနစ္ပံုစံမ်ား၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ စတင္ၿပီး ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္အတြက္ advocacy စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း.. တို႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္ GCSE အတန္းႏွင့္ A Level ၁၁ တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္းအဆင့္မ်ားတြင္လည္း ဘာသာတြဲ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ citizenship education ႏုိင္ငံသားပညာေရးဘာသာရပ္ကို အဓိကဘာသာရပ္ႀကီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေလ့လာႏုိင္ၾကသည္။

နိဂံုး

ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီ ဘိုးေအႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပညာေရးကို ကေလးမ်ားအားလံုး လက္လွမ္းမီႏုိင္မႈ၊ ထိပ္တန္း ပညာေရး အရည္အေသြးကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းစနစ္အားေကာင္းေရးတို႔အတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကို အစဥ္အဆက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားကို ပညာေရးအာဏာ အျပည့္အ၀ ခြဲေ၀လႊဲေျပာင္း ေပးထားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမ်ား၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္။ လစ္ဘရယ္အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ အေျချပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံသားပညာေရးဘာသာရပ္၊ ဘက္စံုသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္လ်က္ရွိသည့္ ပညာေရးမူ၀ါဒတို႔က လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခုိင္ၿမဲတည္တံ့ေစသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သိန္းႏုိင္ (ေမာကၡပညာေရး)

ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၁၈)

သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၅။

 

 

Powered by Bullraider.com