မိခင္စကား ရွင္သန္မွ ယဥ္ေက်းမႈစံု ပညာေရးအသက္၀င္မည္

မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံပညာေရး Mother tongue-based multilingual education သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ့္ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ အေသြးအေရာင္စံုယဥ္ေက်းမႈပညာေရး ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ MTB-MLE ဟာ အခရာတစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ပညာေရးအတြက္ မိခင္ဘာသာစကားအေရးကို အဦးအစ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္။ အာရွဘာသာစကားမ်ဳိးစံုအလုပ္အဖြဲ႔ရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ေယာက္အျမင္ကို ဘာသာျပန္ေဖၚျပလိုက္တယ္။

အထက္ပါေမးခြန္းမွာ အာရွဘာသာစကားမ်ိဳးစုံပညာေရး အလုပ္အဖြဲ႕၏ ကိုေအာဒီနိတ္တာအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့စဥ္ ငါးႏွစ္တာ ကာလတြင္
မၾကာခဏပင္ ေမးျမန္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါ၏။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာစကား လူနည္းစုတို႔၏ ပညာေရး အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ အလုပ္အဖြဲ႔က စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို စတင္ ေျပာျပပါရေစ။ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံကေန ကေနဒါႏိုင္ငံကို ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိသားစု ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ လာခဲ့စဥ္တုန္းကပါ။ ဘ၀တစ္သက္တာမွာ အင္မတန္မွကိုပဲ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့စရာ၊ အထီးက်န္ဆန္ျဖစ္မႈ၊ သူစိမ္းသဖြယ္ က်ဥ္ဖယ္ခံရမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ ဘာသာစကားေျပာၾကတဲ့ အျခားၿဂိဳဟ္တစ္ခုခုေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္ လမ္းေပ်ာက္ေနတာမ်ားလားလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ ဆရာမနဲ႔ အတန္းေဖၚေတြရဲ႕ ေျပာဆိုေနသံေတြကိုေတာ့ ၾကားမိပါရဲ႕။ ဒါေပသိ သူတို႔နဲ႔ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဖို႔ ဆိုတာကိုေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ တခါတုန္းက တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ စကားေတြ အင္မတန္ေျပာတဲ့ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ သက္လို႔ ရွက္႐ြံ႕ အားငယ္ေနပါေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းဟာ အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳး  ေပ်ာ္႐ႊင္ရာ ေနရာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုမွာ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံစားေနရတယ္။

 လ အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္း တိုးတက္လာခဲ့တယ္။ ကိုရီးယား မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ အေရးအဖတ္ဘာသာ၊ သခ်ၤာစြမ္းရည္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တာကို အသုံးခ်ၿပီး အယူအဆေတြကို ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာရာမွာ လိုက္လာႏိုင္တယ္။ ဆရာဆရာမမ်ား၊ အတန္းေဖၚ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိဘမ်ားရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးေပးမႈေတြနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စကားစေျပာလာႏိုင္ၿပီ။ အတန္းထဲမွာ လက္ေထာင္တတ္ လာၿပီ။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အတန္းသားအျဖစ္ ပါဝင္မႈနဲ႔ ကေနဒါ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဝင္ အျဖစ္ကို ခံစားမိေတာ့ပါတယ္။

MTB-MLE

 “ပညာေရးမွတဆင့္ ပါဝင္ေလ့လာခြင့္ - ဘာသာစကားသည္ အေရးႀကီးသည္” Inclusion in and through education: Language counts ဆိုၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံတကာ မိခင္ဘာသာ စကားေန႔မွာ ေဆာင္ပုဒ္ ထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဘ၀အေတြ႕အႀကဳံကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တာပါ။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရရွိၾကတဲ့ လူသား သန္းေထာင္ေပါင္း ၂ ဒသမ ၃ အေရအတြက္ ရွိတဲ့သူေတြရဲ႕ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈအတြက္လည္း တင္ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံစားေနရသူေတြ။ သူတို႔ အမ်ားစု ႀကီး အတြက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတာေတြထက္ကို ပိုၿပီး ဆိုး႐ြား လြန္းလွတယ္။ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္မႈနဲ႔ အျခား အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ခံစားၾကရ သူေတြပါ။

ဘာသာစကားဟာ အားလုံးအက်ဳံးဝင္ ပါဝင္ေလ့လာခြင့္ inclusion အတြက္ အခရာျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြဟာ နားမလည္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သင္ယူေလ့လာ ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကံဆိုးတာတစ္ခုကေတာ့ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္းပဲ ရွိေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ားမွာ ဘာသာစကား ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လၽွင္ လူမ်ိဳးစု ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ျပည့္မီတဲ့ပညာေရးကို ရရွိ ခံစားႏိုင္ဖို႔မွာ အတားအဆီး မ်ားစြာကို ျဖစ္ေစတာပါ။ ဒီကေလးငယ္မ်ားဟာ ေက်ာင္းေနခြင့္ ရရွိခဲ့ရင္ေတာင္မွ အတန္းတြင္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြမွာ လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္း မရွိဘူး၊ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အျပင္ဖက္ကို တြန္းပို႔ျခင္း ခံလိုက္ရေတာ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ကို ေဘးဖယ္ထားျခင္း ခံစားရၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ကေန ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရျခင္းပါပဲ။

            ဘာသာစကား အတားအဆီးအေပၚမွာ အျခားေသာ ေဘးဖယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ (ဥပမာ - လိင္ကြဲျပားမႈ၊ လူမ်ိဳး၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းနဲ႔ ေဒသ အလွမ္းကြာေဝးျခင္း) ကို ထပ္ေပါင္းထည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ မူလတန္းအဆင့္ တက္ေရာက္ၿပီး အတန္းၿပီးေအာင္ သင္ၾကားခြင့္ဟာ အင္မတန္မွကို ေလ်ာ့က်သြားရၿပီ။ မၾကာေသးခင္က ယူနက္စကိုရဲ႕ စာရင္းဇယားအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားက လူနည္းစု ကေလးငယ္မ်ားရဲ႕ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းဟာ ၂ ဆ၊ ၃ ဆအထိကို ျမင့္မားေနပါတယ္။

            ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ျပန္လွန္ သုံးသပ္ၾကည့္လိုက္ တဲ့အခါမယ္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳး - ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကေန - အျခားဘာသာ စကားတစ္မ်ိဳးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အ လက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ သိျမင္ သေဘာေပါက္လာေတာ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိခင္ဘာသာစကားအေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ တတ္ကၽြမ္းထားျခင္း ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မူလတန္း ေျခာက္ႏွစ္တာ ကာလမွာ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔  စိတၱဇဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြကိုပါ ဆုပ္ဆုပ္ကိုင္ကိုင္ သိျမင္ နားလည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယဘာသာစကားဆီကို ကူးေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ေဝါဟာရ မ်ားနဲ႔ အယူအဆမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားခြင့္ ရရွိခဲ့တယ္။

            ဒီအေျခခံမိခင္ဘာသာစကားအုတ္ျမစ္မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ကၽြန္ ေတာ့္အတြက္ အင္မတန္မွကို အခက္အခဲ ျဖစ္ခဲ့မွာ။ ေရွ႕ဆက္ပညာေရးခရီးနဲ႔ ဘာသာ စကား ၂ မ်ိဳးကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ႐ုံးသုံးအဆင့္  အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ရာ လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

            မူလတန္းအဆင့္မ်ားမွာ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ၾကားျခင္းဟာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေဘးဖယ္ခံထားရတဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ပိုမို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဆြဲေဆာင္ဖြယ္ရာ ပညာေရးျဖစ္တာကို သုေတသနမ်ားကလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ေထာက္ျပထားၾကပါတယ္။ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာ စကားမ်ိဳးစုံ သင္ၾကားျခင္း Mother tongue-based multilingual education ေၾကာင့္ ကေလးမ်ားဟာ ဒုတိယဘာသာစကားမွာ ပိုမို ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွေသးတာကေတာ့ျဖင့္ လူမ်ိဳးစု ကေလးငယ္မ်ားစြာအတြက္ ဒီအခြင့္အေရးဟာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခံထားေနရဆဲပါပဲ။

            ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေမ့ဘာသာစကားနဲ႔ သင္ယူေလ့လာေနခဲ့စဥ္မွာ မိဘမ်ားကလည္း သားရဲ႕ ပညာေရးမွာ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔  ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေ႐ႊ႕ေျပာင္း မလာခင္အထိေပါ့။ ဒီလို မိဘမ်ားရဲ႕ ပညာေရးမွာ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈဟာ ကေလးငယ္ရဲ႕ အသိဉာဏ္နဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အင္မတန္မွကို အေရးပါလွတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ပညာေရးနဲ႔ ေက်ာင္းပညာေရး ဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ ေနႏိုင္ျခင္းအတြက္လည္း အက်ိဳးမ်ားတယ္။ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ လူမ်ိဳးစု မိဘမ်ားမွာေတာ့ ဒီလို အေထာက္ အပံ့ေတြကို မေပးႏိုင္ရွာပါဘူး။

            MTB-MLE အစီအစဥ္ေတြဟာ အိမ္၊ ေက်ာင္းနဲ႔ ပင္မ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အၾကားက မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အကြာအေဝး ေခ်ာက္ကမၻားကိုလည္း ဆက္သြယ္ ေပါင္းကူးေပးထား ပါတယ္။ သင္ယူေလ့လာမႈမွာတင္ တိုးတက္ေစတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျမင္သေဘာထားေတြ က်ယ္ျပန္႔လာေစတယ္။ သည္းခံျခင္း ခႏၲီတရား ထြန္းကားေစတယ္။ မတူကြဲျပားတဲ့ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈစုံျဖစ္ျခင္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈနဲ႔ ဆက္ဆံလာႏိုင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေနတယ္။ တရားမၽွတမႈ ရွိၿပီး အားလုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရွိေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိုလည္း တည္ေထာင္ျခင္းလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

            အဦးအစမွာေတာ့ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးဟာ ဘာသာစကား တစ္မ်ိဳးတည္း ပညာေရးထက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကေတာ့ မူလအရင္းအႏွီးထက္ကို မ်ားစြာ သာလြန္ ေန တယ္။ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ သင္ၾကားေရး သင္ေထာက္ကူေတြကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါတယ္။ ဘာသာစကားမ်ား ေပါမ်ားႂကြယ္၀တဲ့ တိုင္းျပည္မ်ားမွာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးတည္း သင္ၾကားျခင္းဟာ ေရရွည္အတြက္ အလားအလာ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ MTB-MLE အစီအစဥ္ေတြဟာ ေရရွည္မွာ သိသိသာသာႀကီးကို အက်ိဳးမ်ားလွတယ္။ အတိတ္ကာလမ်ားတုန္းက မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းေတြကို ထုတ္ေဖၚျပသခြင့္ မရွိခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးစု ေက်ာင္းသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ျဖစ္လာ မယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံပညာေရး MLE မွာ ကၽြန္ေတာ္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာဟာ တကယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုပါ။ ကမၻာေပၚမွာ ဘာသာစကားမ်ား ေပါႂကြယ္၀လွတဲ့ ေဒသႀကီးမဟုတ္လား။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ မွာ ျပန္လည္ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာပါ။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရမ်ားရဲ႕ အကူအညီေတြ ပိုမို ရရွိလာခဲ့ၿပီး ဘာသာစကား မူဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕ သင္ယူေရးနဲ႔ ဆရာမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားေရးမွာ ၾကားခံမ႑ိဳင္ဘာသာစကားဟာ တူညီဖို႔ရာအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။

            ဒီလို ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟာ တခ်ိန္တခါတုန္းဆီက အျခားျပင္ပ ၿဂိဳဟ္ကမၻာ တစ္ခုမွာ ရွင္သန္ထိုင္ရတာမ်ိဳး ခံစားခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးမ်ားဟာ ပိုမိုႀကိဳဆိုမႈရွိတဲ့ ေျမကမၻာမွာ ရွင္သန္ သက္ဝင္လႈပ္ရွား ႀကီးျပင္းလာေနၾကၿပီ။ ငယ္႐ြယ္တဲ့ စာသင္သားမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အနီးစပ္ဆံုး လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာကိုလည္း အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလို႔ ေနပါေတာ့တယ္။

သိန္းႏုိင္ (ေမာကၡပညာေရး)
ဖက္ဒရယ္ပညာေရး အပိုင္း (၂၀) သံလြင္တုိင္းမ္ဂ်ာနယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၅။ 

Ref: Mother tongue-based learning: Key to linguistic succes, BKK post 2014

Powered by Bullraider.com