ဆရာဆရာမမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုၾကရမည့္ အခ်ိန္

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကရပါမည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ရန္ လူတုိင္း ေျပာဆိုေနၾကေသာ္ျငားလည္း ဆရာဆရာမမ်ား အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေျပာဆိုရန္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။

လြတ္လပ္ေသာ တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔ရွိမွ ျဖစ္မည္။

အေျခခံပညာေရးက႑မွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ သက္ေမြးေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းၾကရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ အေျခခံပညာေရးကို လ်စ္လ်ဴရႈ မထားၾကပါႏွင့္။

ထို႔အတြက္ ဆရာဆရာမမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔မ်ား၊ အသင္းမ်ားကို ၀ိုင္းရံၾကပါရန္ ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္းက လံႈေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ေမာကၡပညာေရး မဂၢဇင္း

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၂

Powered by Bullraider.com